Ostatnia aktualizacja: 30 Października 2023r.

Warunki korzystania

Akceptacja Regulaminu

Niniejsze Warunki użytkowania zostają zawarte pomiędzy Tobą a firmą GrowUp Session Ltd. („Firma”, „my”, „GU Session” lub „nas”). Poniższe zasady i warunki („Warunki korzystania”) regulują dostęp i korzystanie z growupsession.com i witryn stowarzyszonych, w tym wszelkich treści, funkcjonalności i usług oferowanych w witrynie growupsession.com lub za jej pośrednictwem („Witryna”), niezależnie od tego, czy jako gość lub zarejestrowany użytkownik.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami użytkowania. Korzystając z Witryny, akceptujesz i wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na niniejsze Warunki użytkowania lub Politykę prywatności, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

DOŁOŻYLIŚMY WSZYSTKICH STARAŃ, ABY DOKŁADNIE REPREZENTOWAĆ TĘ STRONĘ ORAZ NASZE PRODUKTY I USŁUGI. OFERUJEMY CYFROWE PRODUKTY EDUKACYJNE I SZKOLENIA ONLINE. NIE ZAPEWNIAMY PRODUKTY LUB USŁUGI PODATKOWE, KSIĘGOWE, PRAWNE, INWESTYCYJNE LUB FINANSOWE. INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG SĄ DOSTARCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE I WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH, W STANIE „TAK JAK JEST”, NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. INFORMACJE NIE MOGĄ BYĆ I NIE POWINNE BYĆ ODEBRANE JAKO PORADA ANI WYKORZYSTANA DO CELÓW INWESTYCYJNYCH, PLANOWANIA FINANSOWEGO, PRAWNEGO, KSIĘGOWEGO LUB PODATKOWEGO. NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI, JAKOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI, A FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA, NIEDOKŁADNOŚCI W INFORMACJACH ANI ZA POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA NA INFORMACJACH. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WERYFIKOWANIE INFORMACJI CZY PRZYDAJĄ SIĘ DO UŻYTKU OSOBISTEGO, W TYM M.IN. ZA ZWRÓCENIE SIĘ O PORADĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTY W SPRAWIE KONKRETNYCH PYTAŃ FINANSOWYCH, PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH LUB PODATKOWYCH, JAKIE MOŻE MIEĆ UŻYTKOWNIK. GU SESSION NIE JEST POPARTE ANI POWIĄZANE Z ŻADNĄ KRAJOWĄ, PAŃSTWOWĄ, PROWINCJONALNĄ LUB TERYTORIALNĄ ORGANIZACJĄ LUB STOWARZYSZENIEM, ORGANAMI PODATKOWYMI LUB AGENCJAMI LUB ORGANEM DS. REGULACJI PRZEMYSŁU FINANSOWEGO (FINRA) LUB COMMODITIES FUTURES TRADING COMMISSION (CFTC) W USA, BRANŻY INWESTYCYJNEJ W BRANŻY INWESTYCYJNEJ ORGANIZACJA REGULACYJNA KANADY (IIROC), URZĄD DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA FINANSOWEGO (FCA) W WIELKIEJ BRYTANII LUB DOWOLNEGO INNEGOORGANU REGULACJI FINANSOWEJ, AGENCJI LUB STOWARZYSZENIE, GDZIEKOLWIEK ONO SIĘ ZNAJDUJE (MIEJSCE).

NIE DAJEMY CAŁKOWICIE ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE ZAROBISZ PIENIĄDZE LUB OSIĄGNĄSZ CEL FINANSOWY KORZYSTAJĄC Z METOD, INFORMACJI I SUGESTII ZAWARTYCH W TREŚCI. JAKIEKOLWIEK PRZEDSTAWIONE PRZYKŁADY LUB DEMONSTRACJE NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB GWARANCJĄ ANI OBIETNICĄ, ŻE OSOBA UZYSKA JAKIEKOLWIEK ZYSKI FINANSOWE. POTENCJAŁ ZAROBKU JEST CAŁKOWICIE ZALEŻNY OD OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z NASZEJ STRONY, PRODUKTÓW, USŁUG, METOD I POMYSŁÓW.

Nieletni

Niniejsza Witryna jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Korzystając z tej Strony, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę ze Spółką.

Zmiany Regulaminu

Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania, według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do późniejszego dostępu do Witryny i korzystania z niej. Jednakże wszelkie zmiany w przepisach dotyczących rozstrzygania sporów nie mają zastosowania do wszelkich sporów, o których strony faktycznie powiadomiły w dniu lub przed datą opublikowania zmiany w Witrynie.
Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby mieć świadomość wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Dostęp do witryny i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany tej Strony oraz wszelkich usług lub materiałów, które udostępniamy na Stronie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część Witryny będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny użytkownikom, w tym użytkownikom zarejestrowanym.

Jesteś odpowiedzialny za oba

Dokonywanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony.

Zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Witryny zapośrednictwem połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków użytkowania i przestrzegają ich.

Aby uzyskać dostęp do Strony lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny jest to, że wszystkie informacje podawane w Witrynie są prawidłowe, aktualne i kompletne. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie informacje, które podajesz w celu rejestracji w tej Witrynie lub w inny sposób, w tym między innymi poprzez korzystanie z jakichkolwiek interaktywnych funkcji w Witrynie, podlegają naszej Polityce prywatności, a także wyrażasz zgodę na wszystkie działania, jakie podejmujemy w odniesieniu do Twoich danych, zgodne z naszą Polityką Prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno Ci ujawniać ich żadnej innej osobie ani podmiotowi. Przyjmujesz również do wiadomości, że Twoje konto jest osobiste i zgadzasz się nie zapewniać żadnej innej osobie dostępu do tej Witryny lub jej części przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się również na to, że po zakończeniu każdej sesji wylogujesz się ze swojego konta. Powinieneś zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć ani zapisać Twojego hasła ani innych danych osobowych.

Mamy prawo wyłączyć dowolną nazwę użytkownika, hasło lub inny identyfikator, wybrany przez Ciebie lub dostarczony przez nas, w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym jeśli, naszym zdaniem, naruszyłeś którekolwiek postanowienie niniejsze Warunki użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Witryna i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością GU Session, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych przepisów dotyczących własności intelektualnej lub praw własności.

Niniejsze Warunki użytkowania pozwalają na korzystanie z Witryny wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, wyświetlać publicznie, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów znajdujących się na naszej Stronie, z wyjątkiem następujących przypadków:

Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM w przypadku uzyskiwania przez Ciebie dostępu i przeglądania tych materiałów.

Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez Twoją przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania.

Możesz wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron Witryny do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku i nie w celu dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.

Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje komputerowe, mobilne lub inne, możesz pobrać pojedynczą kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgadzasz się na związanie się naszą umową licencyjną użytkownika końcowego dotyczącą takich Aplikacje.

Nie wolno Ci

Modyfikować kopie wszelkich materiałów z tej witryny.

Wykorzystywać ilustracje, zdjęcia, sekwencje wideo lub audio lub jakąkolwiek grafikę oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Usuwać lub zmieniać wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny.

Nie wolno Ci uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać w celach komercyjnych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy naszej umowy z Tobą, jakiejkolwiek części Witryny lub jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w inny sposób wykorzystujesz lub zapewniasz dostęp innej osobie do jakiejkolwiek części Witryny z naruszeniem Warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygasa i według naszego uznania musisz , zwróć lub zniszcz wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Witrynie lub jakiejkolwiek zawartości Witryny nie są przenoszone na Ciebie, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez GU Session. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Znaki towarowe

Nazwa Spółki, terminy GrowUp Session, logo Spółki oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany znajdujące się w tej Witrynie są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny:

W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo lub regulacje federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z innych krajów).

W celu wykorzystywania, wyrządzania krzywdy lub podejmowania prób wykorzystania lub wyrządzania krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób.

Przesyłania lub zapewniania wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, w tym „poczty-śmieci”, „łańcuszka”, „spamu” lub innego podobnego namawiania.

Podszywać się lub próbować podszywać się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi za pomocą adresów e-mail lub pseudonimów powiązanych z którymkolwiek z powyższych).

Angażować się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie lub przyjemność z Witryny lub które, według naszego uznania, może zaszkodzić Spółce lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto zgadzasz się nie

Korzystać z Witryny w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.

Korzystać z dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka, aby uzyskać dostęp do Witryny w dowolnym celu, w tym do monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów znajdujących się w Witrynie.

Korzystać z ręcznego procesu w celu monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów znajdujących się w Witrynie lub w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Korzystać z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe działanie Witryny.

Wprowadzać wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie.

Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, ingerować, uszkadzać lub zakłócać jakiekolwiek części Witryny, serwer, na którym przechowywana jest Witryna, lub jakikolwiek serwer, komputer lub bazę danych podłączoną do Witryny.

Zaatakować Witrynę za pomocą ataku typu „odmowa usługi” (denial-of-service) lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi” (denial-of-service).

W przeciwnym razie spróbować zakłócić prawidłowe działanie Witryny.

Wkład użytkowników

Witryna może zawierać fora dyskusyjne, pokoje rozmów, osobiste strony internetowe lub profile, fora, tablice ogłoszeń i inne interaktywne funkcje (zwane łącznie „Usługami interaktywnymi”), które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie innym użytkownikom lub innych osób (zwane dalej „publikowaniem”) treści lub materiałów (łącznie „Wkłady użytkowników”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Wszystkie Wkłady Użytkowników muszą być zgodne ze Standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

Każdy wkład użytkownika opublikowany w Witrynie będzie uważany za niepoufny i niezastrzeżony. Udostępniając jakikolwiek wkład użytkownika w Witrynie, udzielasz nam, naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z ich licencjobiorców i następców, a także cedujesz prawo do używania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i ujawniania w inny sposób osobom trzecim żadnych takich materiałów w jakimkolwiek celu.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

Jesteś właścicielem lub kontrolujesz wszystkie prawa do Wkładu użytkownika i masz prawo udzielić przyznanej powyżej licencji nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z nich oraz naszym licencjobiorcom, następcom i cesjonariuszom.

Wszystkie Twoje Wkłady Użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Rozumiesz i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za wszelki wkład użytkownika, które przesyłasz lub wnosisz, i to Ty, a nie Firma, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Wkładów użytkowników opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny.

Monitorowanie i egzekwowanie; Zakończenie

Mamy prawo do:

Usunąć lub odmówić opublikowania jakichkolwiek wpisów użytkowników z dowolnego powodu lub bez powodu,według naszego wyłącznego uznania.

Podejmować wszelkie działania w odniesieniu do Wkładu użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za konieczne lub odpowiednie, w tym jeśli uważamy, że taki Wkład użytkownika narusza Warunki użytkowania, w tym Standardy treści, narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Strony lub społeczeństwa lub może skutkować odpowiedzialnością Spółki.

Ujawniać swoją tożsamość lub inne informacje o Tobie jakiejkolwiek osobie trzeciej, która twierdzi, że opublikowane przez Ciebie materiały naruszają jej prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.

Podjąć odpowiednie działania prawne,w tym między innymi skierować sprawę do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Witryny.

Zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub z nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji każdej osoby publikującej jakiekolwiek materiały w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I ZABEZPIECZA SPÓŁKĘ I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW USŁUG OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ DOWOLNĄ Z POWYŻSZYCH STRON W TRAKCIE DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ TAKIE STRONY LUB ORGANY PRAWNE LUB PODJĘTE W KONSEKWENCJI.

Nie możemy jednak sprawdzić wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem w Witrynie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia budzących zastrzeżenia materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tej sekcji.

Standardy treści

Niniejsze Standardy treści mają zastosowanie do wszelkich Wkładów użytkowników i korzystania z Usług interaktywnych. Wkłady użytkowników muszą w całości być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi.

 

Bez ograniczania powyższego, Wkłady Użytkowników nie mogą:

Zawierać wszelkich materiałów zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obelżywych, obraźliwych, napastliwych, brutalnych, pełnych nienawiści, podżegających lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.

Promować materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym, przemoc lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.

Naruszać jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby.

Naruszać prawa (w tym prawa do wizerunku i prywatności ) innych osób lub zawierają jakiekolwiek materiały, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy obowiązujących przepisów prawa lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania i naszą Polityką prywatności.

Tworzyć prawdopodobieństwo, że oszukasz każdą osobę.

Promować jakąkolwiek nielegalną działalność lub popierać, promować lub pomagać w jakichkolwiek nielegalnych działaniach.

Wywoływać irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój lub może zdenerwować, zawstydzić, zaniepokoić lub zirytować jakąkolwiek inną osobę.

Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją.

Obejmować działania komercyjne lub sprzedażowe, takie jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklamy.

Sprawiać wrażenie ,że pochodzą od nas lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub są przez nas popierane, jeśli tak nie jest.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Informacje prezentowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych o charakterze ogólnym. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez Ciebie lub innego odwiedzającego Stronę, lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.

Niniejsza Witryna może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i zewnętrznych licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi raportowania. Wszelkie stwierdzenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczone przez Spółkę, stanowią wyłącznie opinie i odpowiedzialność osoby lub podmiotu udostępniającego te materiały. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii Spółki. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie.

 

Zmiany na Stronie

Możemy od czasu do czasu aktualizować zawartość tej Witryny, ale jej zawartość niekoniecznie jest kompletna i aktualna. Wszelkie materiały zawarte w Witrynie mogą w danym momencie być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizowania.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach na Stronie

Wszystkie informacje, które gromadzimy w tej Witrynie, podlegają naszej Polityce prywatności. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich danych zgodnie z Polityką Prywatności.

Zakupy online i inne warunki

Wszystkie zakupy za pośrednictwem naszej Witryny lub inne transakcje sprzedaży towarów lub usług utworzone za pośrednictwem Witryny lub wynikające z wizyt dokonanych przez Ciebie podlegają naszym Warunkom Sponsorów i/lub Członkostwa, które niniejszym zostają włączone do niniejszych Warunków użytkowania. Rejestracje Sponsorów podlegają “Umowa Sponsora” (w tym Warunkom, zasadom i procedurom Sponsora).

Dodatkowe warunki mogą również mieć zastosowanie do określonych części, usług lub funkcji Witryny. Wszystkie takie dodatkowe warunki zostają niniejszym włączone poprzez to odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.

Linki do Witryny i funkcji mediów społecznościowych

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej, ale nie możesz umieszczać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, akceptację lub poparcie z naszej strony.

Niniejsza Witryna może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

Linki z Twoich własnych lub niektórych Witryn stron trzecich do określonych treści w tej Witrynie.

Wysyłać wiadomości e-mail lub inne komunikaty zawierające określone treści lub łącza do określonych treści w tej Witrynie.

Powodować wyświetlanie lub sprawianie wrażenia, że ograniczone części treści tej Witryny są wyświetlane we własnej witrynie lub w niektórych Witrynach stron trzecich.

Możesz korzystać z tych funkcji wyłącznie w sposób, w jaki zostały przez nas udostępnione, wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane, oraz w inny sposób, zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji.

Z zastrzeżeniem powyższego, nie wolno:

Utwarzać łącze z dowolnej witryny, która nie jest Twoją własnością.

Spowodować wyświetlenie Witryny lub jej części w dowolnej innej witrynie lub sprawiać wrażenie, że są one wyświetlane w dowolnej innej witrynie, na przykład poprzez kadrowanie, głębokie linki lub łącza wbudowane.

Link do dowolnej części Strony innej niż strona główna.

W przeciwnym razie podejmuj jakiekolwiek działania w odniesieniu do materiałów znajdujących się w tej Witrynie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.

Zgadzasz się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego kadrowania lub łączenia. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych oraz wszelkie linki w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego uznania.

Linki z witryny

Jeśli Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Dotyczy to linków zawartych w reklamach, w tym banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do jakichkolwiek Witryn stron trzecich, do których prowadzą linki do tej Witryny, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich Witryn.

Ograniczenia geograficzne

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z Witryny regulują przepisy Gibraltaru. Dostęp do Strony może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Strony spoza Gibraltaru, robisz to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko. W takich okolicznościach Użytkownik odpowiada za przestrzeganie lokalnych przepisów przy założeniu, że przepisy obowiązujące w lokalizacji zagranicznej mogą nie mieć zastosowania do Witryny.

Spółka nie oferuje produktów ani usług do nabycia mieszkańcom następujących krajów: Afganistan, Białoruś, Birma, Czad, Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kuba, Demokratyczna Republika Konga, Nowa Gwinea Równikowa, Iran, Irak, Liban, Rwanda, Sudan , Syrii, Rosji, USA, Tajlandii, Indii, Pakistan, Australii lub Zimbabwe lub dla mieszkańców prowincji Quebec w Kanadzie.

Wyłączenie gwarancji

Rozumiesz, że nie możemy i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić Twoje szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej oraz dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ROZPROSZONE ATAKI ODMOWĄ USŁUGI, WIRUSY LUB INNE TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWE MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTERA, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY ZASTRZEŻONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB POBRANIA WSZELKICH MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA NIM LUB NA DOWOLNEJ WITRYNIE Z NIĄ POWIĄZANEJ.

KORZYSTASZ Z WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI FIRMA ANI ŻADNA OSOBA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI WITRYNY.

BEZ OGRANICZEŃ POWYŻSZEGO, ANI FIRMA ANI ŻADEN Z FIRM NIE REPREZENTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE LUB NIEPRZERWANE, A WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE POPRAWIONE, ŻE NASZA STRONA LUB SERWER KTÓRY UDOSTĘPNIA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE STRONA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIAĆ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZAĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, KIEROWNICY LUB DYREKTORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY, WSZELKICH WITRYN Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKIEJ TREŚCI WITRYNY LUB TAKICH INNYCH WITRYN, W TYM WSZELKICH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH LUB KARNYCH SZKÓD, W TYM M.IN. DO OBRAŻEŃ OSOBOWYCH, BÓLU I CIERPIENIA, TRAS EMOCJONALNYCH, UTRATY DOCHODÓW, UTRATY ZYSKÓW, UTRATY BIZNESU LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATY UŻYTKOWANIA, UTRATY WARTOŚCI WIARY, UTRATY DANYCH ORAZ NIEWZGLĘDNIE SPOWODOWANYCH DELIKANTEM (W TYM ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY LUB INNEGO, NAWET JEŚLI MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

Ograniczenie odpowiedzialności określone powyżej nie ma zastosowania do odpowiedzialności wynikającej z naszego rażącego niedbalstwa, umyślnego działania, śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez produkty lub usługi zakupione przez Ciebie za pośrednictwem Strony.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także jej odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami , zobowiązania, odszkodowania, wyroki, nagrody, straty, koszty, wydatki lub opłaty (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) powstałe w wyniku lub związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym między innymi , Twój wkład użytkownika, jakiekolwiek korzystanie z Witryny treści, usługi i produkty inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania lub wykorzystanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie kwestie związane ze Stroną i niniejszymi Warunkami korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi powiązane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa Gibraltaru bez stosowania jakichkolwiek przepisów lub zasad kolizyjnych (niezależnie od tego, czy obowiązują w Gibraltarze, czy w jakiejkolwiek innej jurysdykcji).

Wszelkie pozwy, działania lub postępowania wynikające lub powiązane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Witryną będą wszczynane wyłącznie przed sądami Gibraltaru, chociaż zachowujemy prawo do wniesienia pozwu, powództwa lub postępowania przeciwko Tobie w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w Twoim kraju zamieszkania lub jakimkolwiek innym odpowiednim kraju. Zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania jurysdykcji nad Tobą przez takie sądy i do miejsca występowania w takich sądach.

Ograniczenie czasu zgłaszania roszczeń

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKIE POWODY LUB ROSZCZENIA, JAKIE MOŻESZ WYNIKAĆ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA WITRYNY LUB Z NAMI MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD NABYCIA PODSTAWY ROSZCZENIA;

W przeciwnym razie taka przyczyna powództwa lub roszczenia ulega trwałemu przedawnieniu.

Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek warunków określonych w niniejszych Warunkach Korzystania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takich warunków lub zrzeczenie się jakichkolwiek innych warunków, a także za niemożność dochodzenia przez Spółkę prawa lub postanowienie wynikające z niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

Całość porozumienia

Warunki korzystania, nasza Polityka prywatności, Warunki członkostwa i/lub “Umowa Sponsora” stanowią jedyną i całą umowę pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze i jednoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Strony.

Twoje uwagi i wątpliwości

Niniejsza Witryna jest obsługiwana przez firmę GrowUp Session Ltd
Office Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar
GX11 1AA | 123439

Wszelkie powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać na adresfirma@growupsession.com.

Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inną komunikację dotyczącą Witryny należy kierować na adres: firma@growupsession.com.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa na wykonanie Usługi zostaje zawarta od momentu zakupu na czas określony, tj. do dnia wykonania danej Usługi.

 2. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134 t.j.), a w przypadku Usługi świadczonej drogą elektroniczną rezygnuje dobrowolnie z prawa do odstąpienia od Umowy na rzecz wykonania Usługi przed upływem 14 dni od dokonania zakupu.

 3. Brak skorzystania z Usługi przez Użytkownika pomimo poniesienia opłaty, gdy nie następuje to z winy Usługodawcy następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

 4. Umowa na korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony, do czasu usunięcia Konta. Konto może zostać usunięte w każdym momencie przez każdą ze Stron z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie może usunąć dostępu do Konta jeżeli zagwarantował dostęp do niego przez określony czas lub dostęp do Konta jest niezbędny do skorzystania przez Użytkownika z płatnej Usługi, którą zakupił.

 5. SATYSFAKCJA GWARANCJI – Gwarancja satysfakcji zwrotu działa tylko i wyłącznie przy zakupie standardowej subskrybcji. Dokładnie działa przy  zakupie  subskrybcji  za 179. Satysfakcja gwarancji działa tylko przez 7 dni od daty pierwszego zakupu. Zwroty dokonujemy drogą email firma@growupsession.com.

 6. KIEDY NIE DZIAŁA SATYSFAKCJA GWARANCJI – Gwarancja Satysfakcji nie obowiązuje, w okresie wszelkich promocji np. Black Friday, Mikołajki, jakakolwiek inna tego typu sprzedaż promocyjna.

 7. Postępowanie reklamacyjne

  a) Reklamacje w zakresie zobowiązań Gwaranta z tytułu Gwarancji Satysfakcji może zgłosić każdy Kupujący w formie elektronicznej, przesyłając ją na emeil firma@growupsession.com  dopiskiem „7 dni satysfakcji gwarancji” – Zwrot Pieniędzy.

  b) Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) zgłaszającego reklamację, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

  c) W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, która nie spełnia wszystkich wskazanych wyżej warunków Gwarant wzywa Kupującego – o ile zostały podane dane umożliwiające kontakt – do uzupełnienia reklamacji o niezbędne informacje w terminie w wezwaniu wskazanym. Jeżeli Kupujący nie wskazał wszystkich wymaganych informacji lub termin na ustosunkowanie się do wezwania upłynął bezskutecznie, reklamacja Kupującego pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

  d) Reklamacje rozpatrywane będą przez Gwaranta w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia ich doręczenia Gwarantowi.

  e) Kupujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres podany przez Kupującego w reklamacji.

  f) Dane osobowe Kupującego podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez Gwaranta wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego i zostaną usunięte przez Gwaranta po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 30 Października 2023r.

Proszę czytać uważnie.

Globalna polityka prywatności i plików cookie w Internecie

 

GrowUp Session Ltd. wraz ze swoimi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi (łącznie „GU Session”, „my”, „nas” lub „nasz”) zdają sobie sprawę ze znaczenia ochrony Twojej prywatności. Nasza Globalna polityka prywatności i plików cookie w Internecie („Polityka”) ma zastosowanie do korzystania przez Ciebie z naszych globalnych publicznych witryn internetowych (zwanych łącznie „Witryną”), a także do Twoich interakcji z kierownikami komunikatorów internetowych, pracownikami i kontrahentami. Niniejsza Polityka ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, zabezpieczamy i ujawniamy Twoje dane osobowe oraz Twoje wybory w zakresie podejmowania świadomych decyzji podczas korzystania z Witryny. Opisujemy również, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

Globalna polityka prywatności w Internecie.

Twoja akceptacja poprzez użytkowanie.

Niniejsza Globalna polityka prywatności w Internecie opisuje, w jaki sposób GU Session gromadzi, wykorzystuje i ujawnia pewne dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej witryny. Należy pamiętać, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z tej Witryny oznacza zrozumienie i akceptację warunków niniejszej Globalnej Polityki prywatności w Internecie. Niniejsza Globalna polityka prywatności w Internecie jest włączona do Warunków użytkowania i stanowi część Warunków użytkowania, które ogólnie regulują korzystanie z Witryny.

Rodzaje informacji, które gromadzimy.

Możemy zbierać informacje o Tobie z różnych źródeł. Obejmuje to informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie; informacje przekazane nam przez lub w imieniu Twojego niezależnego właściciela firmy GU Session („Sponsora”) w celu zapewnienia Ci lepszej obsługi klienta; informacje, które o Tobie zbieramy, gdy odwiedzasz nasze strony lub oglądasz reklamy online w GU Session; oraz informacje, które o Tobie zbieramy z innych źródeł (jeśli jest to dozwolone przez prawo).

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie:

Gromadzimy informacje bezpośrednio od Ciebie, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w naszych ofertach i programach lub w inny sposób przekażesz nam informacje bezpośrednio. Poniżej znajdują się przykłady informacji, które możemy zbierać bezpośrednio

od Ciebie:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy;

 • Nazwa użytkownika i hasło;

 • Numer telefonu lub numer telefonu komórkowego;

 • Wiek;

 • Data urodzenia;

 • Imię i nazwisko osoby rejestrującej się;

 • Informacje demograficzne;

 • Przyszłe preferencje komunikacyjne;

 • Dane kontaktowe znajomych, z których możemy skorzystać, lub osoby rejestrującej się jako Sponsor.

 • Kiedy przekazujesz nam informacje na potrzeby wiadomości polecających znajomym, wykorzystujemy je wyłącznie w celu wysłania żądanej wiadomości.

Informacje, które zbieramy, gdy odwiedzasz nasze witryny, korzystasz z naszych usług lub oglądasz nasze reklamy online:

Używamy plików cookie i innych technologii do gromadzenia informacji o Tobie, gdy odwiedzasz nasze witryny, korzystasz z naszych usług lub oglądasz reklamy online. Poniżej znajdują się przykłady informacji, które możemy gromadzić za pomocą tych technologii:

 • typ przeglądarki i system operacyjny;

 • przeglądane strony internetowe;

 • Linki, które klikasz;

 • Adres IP;

 • Strony, które odwiedziłeś przed wejściem na naszą Stronę;

 • Wiadomości w GU Session, które otwierasz i/lub przekazujesz dalej;

 • Oferty GU Session lub linki, z którymi łączysz się za pośrednictwem wiadomości e-mail;

 • Informacje o Twoich wizytach na osobistej stronie internetowej osoby rejestrującej Sponsora;

 • Twoje wybory i preferencje dotyczące produktów lub usług.

Jak wykorzystujemy Twoje dane.

Komunikacja z Tobą – oferty i usługi, którymi wyraziłeś zainteresowanie:

Kiedy odwiedzasz naszą Stronę lub przeprowadzasz transakcje biznesowe, może być konieczne zarejestrowanie się u nas lub poproszenie o podanie nam danych osobowych i danych konta. Gdy przekażesz nam te informacje, możemy je wykorzystać do skontaktowania się z Tobą w sprawie ofert lub usług, którymi wyraziłeś zainteresowanie. GU Session ma uzasadniony interes biznesowy w wykorzystywaniu danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, w celu świadczenia żądanych usług. Jeżeli jednak polegaliśmy na Twojej zgodzie, jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz, abyśmy wykorzystywali te informacje jako podstawę do dalszego kontaktu z Tobą (poprzez skorzystanie z naszej procedury rezygnacji opisanej poniżej), uszanujemy Twoje życzenia.

 

Komunikacja z Tobą – biuletyny i cele marketingowe:

Aby na bieżąco informować naszych użytkowników i klientów o naszych najnowszych wiadomościach, produktach i usługach, możemy wysyłać wiadomości e-mail i komunikaty marketingowe na adres e-mail podany nam podczas rejestracji w naszej Witrynie lub prosząc o informacje od nas. GU Session przestrzega obowiązujących przepisów, gdy wykorzystywanie w tym celu Twoich danych osobowych i w stosownych przypadkach (np. w UE), opiera się na Twojej zgodzie. Należy pamiętać, że czasami współpracujemy ze stronami trzecimi w celu wysyłania komunikatów marketingowych promujących produkty i usługi stron trzecich (na przykład naszych partnerów biznesowych), a także nasze własne. Jeśli zdecydowałeś się zapisać na którąkolwiek z naszych list e-mailowych, biuletynów lub innych ofert promocyjnych, a później zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać od nas takich biuletynów ani promocyjnych wiadomości e-mail, możesz zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu wysyłany do Ciebie (lub skorzystaj z procedury rezygnacji opisanej poniżej).

Profesjonalne interakcje z Tobą – zarządzanie relacjami:

Możemy wykorzystywać dane dotyczące Twojej relacji (zebrane podczas komunikacji z pracownikiem lub agentem GU Session, na przykład przez telefon lub e-mail), aby zapewnić Ci produkty lub usługi, o które prosisz, oraz zarządzać naszą relacją z Tobą. Możemy również wykorzystywać pewne pozbawione cech identyfikacyjnych i zagregowane dane dotyczące naszych Sponsorów i członków lub osób odwiedzających naszą Stronę do naszych wewnętrznych celów analizy danych. GU Session ma uzasadniony interes biznesowy w wykorzystywaniu danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, w celu dostarczania żądanych produktów i usług oraz w celu lepszej obsługi naszych Sponsorów i członków. Za Twoją zgodą możemy przesyłać Ci informacje lub usługi o charakterze promocyjnym, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie istotne.

Inne zastosowania:

Możemy również wykorzystywać dane osobowe, które o Tobie uzyskaliśmy, do następujących celów:

 • Prowadzenie, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług);

 • Zarządzanie naszą komunikacją; określanie skuteczności i optymalizacja naszych reklam; analizowanie naszych produktów, usług, stron internetowych, aplikacji mobilnych i wszelkich innych zasobów cyfrowych;

 • Ułatwianie funkcjonalności naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i wszelkich innych zasobów cyfrowych);

 • Przygotowywanie i dostarczanie raportów z danymi zbiorczymi, które mogą zawierać informacje zanonimizowane.

  Egzekwowanie naszego Regulaminu lub innych praw.

  Możemy również wykorzystywać informacje w inny sposób, o czym poinformujemy w momencie ich gromadzenia. Jeśli sprzeciwisz się wykorzystaniu przez nas informacji w inny sposób, możesz wysłać wiadomość e-mail firma@growupsession.com.

   

Informacje przekazywane nam na Twój temat przez strony trzecie.

Treści stron trzecich:

Możemy prezentować lub osadzać w naszej Witrynie treści dostarczane przez naszych zewnętrznych dostawców. Ta treść może zawierać łącza do innych witryn, które nie są obsługiwane przez GU Session, lub mogą wymagać podania danych osobowych. Na przykład ta treść może wymagać podania adresu e-mail umożliwiającego subskrypcję alertów. Informacje te są zbierane przez naszych dostawców, a nie przez nas. W niektórych przypadkach dostawcy ci mogą udostępniać nam dane osobowe, które od Ciebie zbierają. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez naszych dostawców. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą wykorzystywać i udostępniać dane osobowe, które im przekazujesz.

Użycie strony trzeciej:

Możesz także osobno udostępniać swoje dane innym stronom internetowym lub podmiotom, takim jak te, które tworzą profesjonalne listy marketingowe, aby otrzymywać specjalne oferty i promocje od ich podmiotów stowarzyszonych. Te witryny internetowe lub podmioty mogą udostępniać nam Twoje dane. GU Session nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jeśli partner lub inna witryna internetowa lub podmiot gromadzi, wykorzystuje lub udostępnia jakiekolwiek informacje o Tobie z naruszeniem własnej polityki prywatności lub obowiązującego prawa.

Strony trzecie, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.

Strony trzecie zajmujące się reklamami retargetującymi:

W niektórych przypadkach będziemy udostępniać informacje o tym, jak korzystasz z naszej Witryny, zewnętrznym dostawcom, aby wyświetlać Ci bardziej trafne reklamy. Na przykład nasi dostawcy mogą śledzić Twoją aktywność przeglądania naszej Witryny za pomocą plików cookie, aby wyświetlać Ci reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach, gdy przeglądasz Internet lub korzystasz z mediów społecznościowych. W niektórych przypadkach nasi dostawcy udostępniają nam również informacje o Twojej aktywności przeglądania naszej Witryny w celach analitycznych. GU Sessionv opiera się na Twojej zgodzie na takie przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat tych plików cookie, w tym sposób wyrażania lub cofania zgody, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie poniżej.

Usługodawcy:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom działającym jako nasi upoważnieni agenci lub wykonawcy w świadczeniu naszych usług, w tym między innymi następującym kategoriom usługodawców:

 • Dostawcy infrastruktury i usług IT, w tym dostawcy usług w chmurze;

 • Dostawcy usług biznesowych;

 • Agencje marketingowe, reklamowe i komunikacyjne;

 • Zewnętrzni audytorzy i doradcy;

 • Dostawcy usług analitycznych dotyczących plików cookie;

 • Reklamodawcy internetowi;

 • Dostawcy testów stron internetowych i usługi analityczne;

 • Serwis tłumaczeń.

  Każdy usługodawca musi zgodzić się na wdrożenie i utrzymanie rozsądnych procedur i praktyk bezpieczeństwa odpowiednich do charakteru Twoich informacji, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Ponieważ działamy globalnie, możemy przekazywać Twoje dane do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj, w którym się znajdujesz. Jeśli dokonamy takiego przekazania, zapewnimy lub, w stosownych przypadkach, nasi dostawcy, odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo, aby zapewnić ochronę Twoich danych. Więcej informacji na temat międzynarodowych transferów danych znajduje się poniżej.

  Jeżeli udostępniamy Twoje dane osobowe w ramach naszych uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się temu ujawnieniu. Należy pamiętać, że sprzeciw wobec ujawnienia danych osobowych w uzasadnionych interesach GU Session może mieć wpływ na produkty i usługi, które Państwu oferujemy. Więcej informacji na temat Twoich praw znajdziesz poniżej.

  Podmioty powiązane prawnie:

  W przypadku połączenia GU Session lub w przypadku przeniesienia naszych aktywów, Witryny lub operacji, GU Session może ujawnić lub przekazać Twoje dane osobowe w związku z taką transakcją. W przypadku takiego przeniesienia GU Session powiadomi Cię e-mailem lub poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na naszej Stronie na 30 dni o wszelkich zmianach własności GU Session skutkujących zmianą kontroli nad Twoimi danymi osobowymi. Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom stowarzyszonym z niezależnymi właścicielami firm GU Session („Sponsora”) w celu dostarczania lub oferowania Ci produktów lub usług.

  Ujawnienie wymuszone prawnie:

  Będziemy również ujawniać Twoje dane osobowe, gdy będzie to wymagane przez prawo, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu lub inny obowiązek prawny, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania wymogów lub w szczególnych przypadkach, gdy mamy powody sądzić, że ujawnienie danych osobowych jest konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie, która może wyrządzić szkodę lub ingerować (umyślnie lub nieumyślnie) w nasze prawa lub własność.

GU Session jest zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. GU Session może, jak ujawniono powyżej w części Osoby trzecie, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, przekazywać dane osobowe dalej stronom trzecim.

 

Uskarżanie się.

GU Session zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Osoby, które mają pytania lub skargi, powinny skontaktować się z GU Session pod adresem: firma@growupsession.com

Bezpieczeństwo.

GU Session stara się chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i Twoich wyborów dotyczących ich zamierzonego wykorzystania. Używamy technologii Secure Socket Layers lub SSL, aby chronić transmisję wrażliwych danych osobowych, takich jak numer karty kredytowej. Przechowujemy Twoje dane osobowe informacje na bezpiecznym serwerze oraz stosować procedury mające na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Chociaż podejmiemy (i wymagamy od naszych zewnętrznych dostawców podjęcia) uzasadnionych pod względem handlowym środków bezpieczeństwa w odniesieniu do Twoich danych osobowych zbieranych i przechowywanych w Witrynie, ze względu na otwarty charakter Internetu, nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek Twoje dane osobowe przechowywane na naszych serwerach lub przesyłane do lub od użytkownika, będą wolne od nieuprawnionego dostępu i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakąkolwiek kradzież lub utratę, nieautoryzowany dostęp, uszkodzenie lub przechwycenie jakichkolwiek danych lub komunikacji. Korzystając z Witryny, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się przyjąć to ryzyko.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe.

Będziemy przechowywać dane osobowe, które o Tobie zbieramy tak długo, jak będzie to konieczne do celu, dla którego te informacje zostały zebrane, oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Podejmujemy kroki, aby mieć pewność, że gdy nie będziemy już musieli wykorzystywać Twoich danych osobowych, usuniemy je z naszych systemów i rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich anonimizacji, tak aby nie można było Cię już zidentyfikować (chyba że musimy zachować Twoje informacje w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy).

Twoje prawa do prywatności.

Komunikacja marketingowa:

Kiedy rejestrujesz się w tej Witrynie, możemy poprosić Cię o wybranie, czy chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail i komunikaty elektroniczne, takie jak oferty, aktualności, raporty i inne komunikaty promocyjne. Możesz wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

Dodatkowo, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach naszych uzasadnionych interesów, będziesz miał prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Należy pamiętać, że sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania może mieć wpływ na naszą zdolność do wykonywania zadań wymienionych w niniejszej polityce.

 

Możesz się z nami skontaktować:

(a) postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji lub rezygnacji z subskrypcji zawartą w treści każdej marketingowej wiadomości e-mail od nas;

(b) wysyłając nam wiadomość e-mail na adres firma@growupsession.com , włączając kopię otrzymanej wiadomości e-mail i wpisując „Usuń” w temacie wiadomości e-mail; Lub

(c) pocztą: GrowUp Session Ltd
Office Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar
GX11 1AA | 123439

Twoja decyzja o nieotrzymywaniu od nas biuletynów lub korespondencji promocyjnej i marketingowej: (i) uniemożliwia nam prowadzenie korespondencji z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w sprawie Twojej obecnej lub przeszłej relacji z nami oraz (ii) uniemożliwia nam, w tym naszym pracownikom , kontrahentom, agentom i innym przedstawicielom dostępu do Twoich danych osobowych i przeglądania ich w trakcie utrzymywania i ulepszania Strony.

Żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i innych praw:

Możesz także mieć prawo na mocy obowiązującego prawa do żądania wglądu, dostępu, poprawiania, usunięcia, przeniesienia lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, a także złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli tak, możesz to zrobić, przesyłając swoją prośbę do firma@growupsession.com .

Zmiany w niniejszej Polityce.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o zasięgu globalnym. Będziemy nadal oceniać niniejszą Politykę pod kątem nowych technologii i usług, praktyk biznesowych, a także potrzeb naszych klientów i od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce, dokonamy ich tutaj, a jeśli zmiany będą znaczące, powiadomimy o tym w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług, powiadomimy e-mailem o zmianach Polityki).

Polityka plików cookies – automatyczne zbieranie danych

Przeglądając naszą Stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

 

 1. Co to jest RODO?

  • RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

  • RODO nakłady nie tylko na nas obowiązki informacyjne i związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych, ale także wskazuje jakie prawa przysługują Tobie. Niniejszy dokument służy prezentacji informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 2. W jaki sposób Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe?

  • Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest GrowUp Session Ltd Office, Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar | GX11 1AA | 123439

  • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się: https://growupsession.com

  • Usługodawca przekazuje dane Użytkownika niezbędne do kontaktu czy rozliczeń finansowych do Sprzedawcy, u którego Użytkownik zakupił Usługę na potrzeby wykonania umowy przez Sprzedawcę i realizację obowiązków prawnych takich jak zaksięgowanie transakcji i jej rozliczenie z Użytkownikiem. Sprzedawca staje się w tym momencie administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych przez Sprzedawcę znajdują się w §3 pkt. 3 Polityki Prywatności.

  • Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

  • Zakres danych różni się w zależności od celu przetwarzania i wskazany jest każdorazowo w momencie gdy przekazujesz nam określone dane osobowe.

  • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielenie zgody to jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. W przypadku jeżeli jest konieczne zawsze Ciebie o tym informujemy w momencie jej udzielenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Jest to bezpłatne. Jeżeli cofasz zgodę mamy prawo zapytać się Ciebie o powód cofnięcie zgody, ale nie musisz udzielać odpowiedzi.

  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dla Twojej wygody i przejrzystego przekazania informacji obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO realizowany jest przez każdego Sprzedawcę za pomocą informacji zebranych poniżej:

– GrowUp Session Ltd Office, Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar | GX11 1AA | 123439

e-mail: firma@growupsession.com

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby.

 

Co to jest plik cookie:

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa przechowuje na Twoim komputerze osobistym, telefonie lub innym urządzeniu, zawierający informacje na temat Twojej nawigacji w tej witrynie. Pliki cookies ułatwiają przeglądanie i czynią je bardziej przyjaznym dla użytkownika. Plik cookie zawiera nazwę serwera, z którego pochodzi, datę ważności pliku cookie oraz wartość – zwykle losowo wygenerowany unikalny numer. Pliki cookies nie umożliwiają dostępu do Twojego komputera ani nie uszkadzają go.

 1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową lub Serwisem.

 2. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

 3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.

 4. Korzystamy z Google Analytics wyłącznie do prowadzenia wewnętrznych statystyk. Szczegółowe informacje:https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

 1. Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

 2. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się Strony Internetowej lub Serwisu lub Usług dostępnych w Serwisie bądź na innych stronach powiązanych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich na naszej stronie internetowej oraz dowiedzieć się więcej na temat swojej decyzji o nieużywaniu Twoich danych przez strony trzecie, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: firma@growupsession.com

 

 

Skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki, masz pytanie lub problem związany z korzystaniem z Witryny lub chcesz wykluczyć swoje dane osobowe z naszych celów marketingu bezpośredniego. Naszą standardową praktyką biznesową jest zatrzymywanie wszelkiej komunikacji od osób odwiedzających naszą Stronę, aby pomóc nam lepiej służyć każdemu z Was.

Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: firma@growupsession.com lub pisząc do nas na adres GrowUp Session LtdOffice Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar GX11 1AA | 123439

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby.

Data wejścia w życie: 30 Października 2023r.

REGULAMIN

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ SPONSORA. NINIEJSZA UMOWA SPONSORA WYMAGA SKORZYSTANIA Z ARBITRAŻU NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE ROZPRAW PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWÓW ZBIOROWYCH, A TAKŻE OGRANICZA ŚRODKI ZARADCZE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU SPORU.

1. Składając wniosek o zostanie Niezależnym Właścicielem Biznesu GrowUp Session („Sponsor”)
za pośrednictwem strony internetowej GrowUp Session i procesu rejestracji online, potwierdzam i zgadzam się, że przeczytałem i rozumiem Umowę z właścicielem niezależnego przedsiębiorstwa GrowUp Session, która składa się z niniejszego Regulaminu, Zasad i procedur GrowUp Session, Planu wynagrodzeń GrowUp Session oraz polityki mediów społecznościowych GrowUp Session („Umowa Sponsora”). Potwierdzam, że moje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe są prawidłowe, że jestem pełnoletni, aby zawrzeć Umowę z GrowUp Session („Umowa Sponsora”) i chcę zostać Sponsorem. Wyrażam zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w „Umowa Sponsora”. Rozumiem, że „Umowa Sponsora” pomiędzy mną a GrowUp Session Ltd. („GUSession”) zacznie obowiązywać dopiero po zaakceptowaniu przez komunikator internetowy mojego wypełnionego wniosku online oraz weryfikacji KYC o Sponsora i otrzymaniu przez komunikator internetowy moich początkowych i pierwszych opłat cyklicznych. Rozumiem, że IM ma prawo przyjąć lub odrzucić mój wniosek według własnego uznania.

2. Rozumiem, że nie ma wymogu zostania Sponsorem wykraczającym poza moje kompetencje zawarcia „Umowa Sponsora” oraz uiszczenia Opłat początkowych i okresowych. Opłaty cykliczne są należne co trzydzieści (30) dni („Opłaty cykliczne”). Nie jest wymagany żaden inny dodatkowy zakup pomocy sprzedażowych, materiałów szkoleniowych Sponsora lub usług internetowych, a każdy taki zakup przeze mnie jest całkowicie dobrowolny. Rozumiem, że prowizje, premie lub inne wynagrodzenie uzyskane przeze mnie jako Sponsor („Wynagrodzenie”) oraz awans w rankingu opierają się wyłącznie na pomyślnej sprzedaży produktów GU Session lub usług klientom.

3. Rozumiem, że za rejestrację nowego uczestnika nie przysługuje żadne wynagrodzenie Sponsora i że otrzymam wynagrodzenie wyłącznie na podstawie działań innych Sponsorów w zakresie sprzedaży produktów i/lub usług GU Session klientom przez takich Sponsorów. Wypłaty są wykonywane z trzy tygodniowym opóznieniem, minimalna kwota wymagana do wypłat wynosi 50 EUR. Jeżeli użytkownik („Sponsor”) nie posiada aktywnego konta, wypłaty zostaną wstzymane aż do reaktywacji abonamentu. Brak aktywnego abonamentu oznacza brak naliczenia prowizji, wynagrodzenia i jej wypłaty.

4. Niniejszym upoważniam GU Session do (i) pobrania opłaty początkowej i początkowej opłaty cyklicznej na moją kartę kredytową lub debetową zapisaną w komunikatorze internetowym lub inną wybraną metodą płatności („Metoda płatności”); oraz (ii) automatycznie obciąża Metodę Płatności za każdą opłatę cykliczną należną i płatną na mocy niniejszej „Umowa Sponsora”. Zgadzam się, że dopilnuję, aby Metoda płatności była zawsze ważna i przekaże GU Session wszystkie informacje niezbędne, aby umożliwić GU Session obciążenie Metody Płatności wszystkimi kwotami należnymi i płatnymi przeze mnie na rzecz GU Session. Jeśli Metoda płatności wygaśnie lub stanie się nieważna z jakiegokolwiek powodu lub z innego powodu nie zapłacę żadnych opłat w terminie, moja pozycja Sponsora zostanie dezaktywowana i, według uznania GU Session, niniejsza „Umowa Sponsora” zostanie rozwiązana, a ja stracę wszelkie prawa wynikające z tej „Umowa Sponsora”. GU Session może według własnego uznania zdecydować o pozostawieniu mojego konta otwartego w stanie dezaktywowanym.

5. Jeżeli zawieram niniejszą „Umowa Sponsora” w imieniu korporacji, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę osobową lub inny podmiot, oświadczam, że mam uprawnienia do zawierania takich umów w imieniu tego podmiotu i rozumiem, że „Umowa Sponsora” będzie uzależniona od otrzymania przez GU Session dokumentacji umożliwiającej weryfikację tożsamości właścicieli i funkcjonariuszy podmiotu.

6. Niniejsza „Umowa Sponsora” będzie obowiązywać, chyba że zostanie rozwiązana wcześniej dozwolone na mocy niniejszej „Umowa Sponsora”. Zgadzam się, że GU Session może od czasu do czasu modyfikować opłaty początkowe i okresowe po pisemnym powiadomieniu dostarczonym mi pocztą elektroniczną i/lub opublikowanym w Centrum komunikatorów w moim biurze.

7. Postanowienia niniejszej „Umowa Sponsora”, które ze swej natury mają na celu aby przetrwać rozwiązanie niniejszej „Umowa Sponsora”, pozostanie w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi Postanowieniami dotyczącymi rozstrzygania sporów), postanowieniami ograniczającymi i wszystkimi postanowieniami dotyczącymi zabezpieczenia, poufności i ochrony danych.

8. Zgadzam się, że jestem niezależnym wykonawcą we wszystkich celach objętych obowiązujące federalne, stanowe i lokalne ustawy, zasady, regulacje i inne przepisy („Prawo obowiązujące”) i nie jestem pracownikiem, partnerem, agentem, franczyzobiorcą ani prawnym przedstawicielem GU Session ani nie mogę się za takiego przedstawiać. Jestem odpowiedzialny za swój biznes i mam swobodę wyboru własnych środków, metod i sposobu działania, a także swobodę wyboru godzin i lokalizacji moich działań jako Sponsor. Jeśli zatrudniam osoby do świadczenia usług na rzecz mojej niezależnej działalności, rozumiem, że ponoszę odpowiedzialność za ich działania i zaniechania oraz za zapewnienie ich zgodności z niniejszą „Umowa Sponsora” i Obowiązującym prawem. Rozumiem, że ponoszę wyłączną odpowiedzialność za składanie i odprowadzanie wszelkich podatków oraz uzyskiwanie wszelkich licencji, zezwoleń, upoważnień i ubezpieczeń wymaganych do prowadzenia mojej działalności jako Sponsor. Nie mam żadnych uprawnień, ani uprawnień do wiązania GU Session w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, i nie jestem uprawniony do urlopów, niezdolności do pracy, ubezpieczenia, emerytur lub planów emerytalnych, ani żadnych innych świadczeń oferowanych lub zapewnianych przez GU Session swoim pracownikom.

9. Mogę rozwiązać niniejszą „Umowa Sponsora” z dowolnego powodu i w dowolnym momencie, przekazując Pisemne powiadomienie za pomocą komunikatora internetowego wysłane na adres firma@growupsession.com. GU Session może rozwiązać niniejszą „Umowa Sponsora” zgodnie z Zasadami i Procedurami GU Session lub przekazując mi pisemne powiadomienie, jeśli naruszę jakąkolwiek część niniejszej „Umowa Sponsora”.

10. Przyjmuję do wiadomości, że nie mam gwarancji żadnych dochodów, zysków ani sukcesu, i jako Sponsor nie będę zgłaszał żadnych roszczeń dotyczących gwarantowanych zysków ani oświadczeń o oczekiwanych zarobkach.

11. Rozumiem, że GU Session może pobrać opłatę za przetworzenie całego odszkodowania. Rekompensata zostanie wypłacona metodą płatności wskazaną przeze mnie w moim biurze. Jeśli zechcę zmienić Metodę płatności w celu otrzymania Rekompensaty, rozumiem, że GU Session może pobrać opłatę za zarządzanie taką zmianą. Ponadto przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że wszelkie płatności wystawione mi przez GU Session, o które nie prosiłem lub które w inny sposób nie zostaną odebrane przez trzy (3) miesiące od daty wystawienia („Nieodebrane środki”) zostaną zwrócone GU Session i przechowywane przez GU Session na koncie, oraz że GU Session może naliczyć opłatę za prowadzenie konta w wysokości 10 EUR miesięcznie („Opłata za utrzymanie konta”) do czasu, gdy odbiorę wszystkie nieodebrane środki posiadane przez GU Session. Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że GU Session może potrącać Opłatę za prowadzenie konta co trzydzieści (30) dni z nieodebranych środków, a jeśli w posiadaniu GU Session nie ma wystarczającej liczby nieodebranych środków, z których można by odliczyć Opłatę za prowadzenie konta w wymaganym terminie, wówczas Opłata za prowadzenie konta zostanie obliczona proporcjonalnie, aby odzwierciedlić kwotę pozostałych nieodebranych środków, a pozostała należna opłata za prowadzenie konta zostanie pobrana z metody płatności. Jeżeli GU Session nie będzie mi winien żadnych nieodebranych środków, konto zostanie zamknięte. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że wszelkie nieodebrane środki mogą podlegać obowiązującym przepisom dotyczącym uchylania się od płatności, które mogą wymagać od GU Session dostarczenia całości lub części nieodebranych środków właściwym władzom rządowym.

12. Będę przestrzegać zasad i procedur dotyczących GU Session. Zgadzam się ponadto, że nie będę angażował się w żadne wprowadzające w błąd, oszukańcze lub nieetyczne praktyki ani nie będę składał fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących GU Session, produktów i/lub usług oraz możliwości biznesowych GU Session.

13. Zgadzam się przestrzegać obowiązującego prawa regulującego marketing, sprzedaż lub pozyskiwanie Produktów i/lub Usług GU Session. Rozumiem, że GU Session oferuje produkty i/lub usługi edukacyjne i w żadnym momencie nie będę składał żadnych twierdzeń ani sugerował, bezpośrednio lub pośrednio, że GU Session oferuje porady lub usługi finansowe, porady inwestycyjne lub działa jako regulowany broker.

14. Rozumiem, że jeśli GU Session ma powody sądzić, że złamałem warunki „Umowa Sponsora” GU Session może zawiesić moje stanowisko Sponsora w celu zbadania domniemanego naruszenia, a wszelkie odszkodowanie, które w przeciwnym razie byłoby mi należne, może zostać zatrzymane przez GU Session do czasu osiągnięcia ostatecznego rozwiązania. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli GU Session ustali, że naruszyłem niniejszą „Umowa Sponsora”, wówczas GU Session może według własnego uznania (jeśli pozwala na to obowiązujące prawo) nałożyć kary pieniężne, które mogą zostać potrącone z należnych mi prowizji i/lub rozwiązać niniejszą „Umowa Sponsora”, na mocy której przypadku nie będę uprawniony do żadnego odszkodowania.

15. Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że GU Session zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmienić w dowolnym momencie warunki Planu Wynagrodzeń GU Session, w tym między innymi warunki dotyczące uprawnień. Ponadto przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że GU Session może również od czasu do czasu udostępniać mi pewne zachęty poza Planem wynagrodzeń GU Session (np. zachęty promocyjne) oraz że takie zachęty mogą podlegać odrębnym warunkom.

16. Zgadzam się zabezpieczyć, bronić i chronić GU Session oraz jej akcjonariuszy, dyrektorów, kadrę kierowniczą, wykonawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym między innymi wszelkimi honorariami adwokackimi i kosztami sądowymi, wynikającymi lub związanymi z moimi działaniami lub zaniechaniami w wykonaniu niniejszej „Umowa Sponsora” .

17. W ŻADNYM WYPADKU GU SESSION NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNI, SZKODY WYNIKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYPADKOWE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ BIZNESU ZYSKI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI ITP.) WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY LUB ZWIĄZANE Z JAKĄKOLWIEK PRZYCZYNĄ, W TYM M.IN. Z NARUSZENIEM GWARANCJI LUB JAKIMKOLWIEK OPÓŹNIENIEM, DZIAŁANIEM, BŁĘDEM LUB POMINIĘCIEM GU SESSION LUB DOSTAWĄ, NIEDOSTAWĄ, ZATRZYMANIEM LUB MODYFIKACJĄ WSZELKIEGO PRODUKTU LUB USŁUGĄ PRZEZ GU SESSION, NAWET JEŚLI ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

18. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ CZĘŚĆ UMOWY SPONSORA, PONIEWAŻ PRZEWIDUJE ROZSTRZYGANIE WIĘKSZOŚCI SPORÓW W POPRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I ZAWIERA NIEKTÓRE ZRZECZENIA SIĘ, W TYM POZWY ZBIOROWE, ARBITRAŻ ZBIOROWY I ZRZECZENIA SIĘ SPRAWY PRZYSŁUGOWYCH.

ZRZECZENIE SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH.

W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK SPORU TOCZĄCEGO SIĘ W SĄDZIE, A NIE W SPOSÓB ARBITRAŻU, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU KAŻDY SPONSOR I GU SESSION ZGADZAMY SIĘ, ŻE TAKI SPÓR BĘDZIE ROZWIĄZANY WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE. KAŻDY Z SPONSORÓW I GU SESSION SZCZEGÓLNIE ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE MOŻNA WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ TYLKO W JEJ INDYWIDUALNEJ MOŻLIWOŚCI, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK ZBIOROWY W JAKIKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM, PRZEDSTAWICIELSKIM LUB GRUPOWYM.

ZRZECZENIE SIĘ ROZPRAWY PRZYSIĘGŁYCH.

W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK SPORU TOCZĄCEGO SIĘ W SĄDZIE, A NIE W SPOSÓB ARBITRAŻU, Z DOWOLNEGO POWODU, JEŚLI NIE JEST ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KAŻDYSPONSOR I GU SESSION NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEGO PRAWA DO ROZPRAWY Z PRZYSŁOWĄ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Zakończenie. Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów pozostaną w mocy nawet po rozwiązaniu „Umowa Sponsora” lub rozwiązaniu powiązania biznesowego Sponsora z GU Session.

19. TERMINY

A. Na potrzeby niniejszej Umowy i niniejszego punktu 19, następujące terminy mają znaczenie podane poniżej:

„Produkty i/lub usługi GU Session” oznaczają wszystkie cyfrowe produkty edukacyjne oraz usługi edukacyjne i szkoleniowe online oferowane do sprzedaży przez GU Session od czasu do czasu.

„Klient/Członek” oznacza osobę lub podmiot, który kupuje Produkty i/lub Usługi GU Session.

„Downline” oznacza wszystkich Sponsorów, którzy znajdują się na pierwszym lub niższym poziomie pod Twoją pozycją Sponsora w Twojej organizacji sprzedaży Sponsorów.

 

„Strona Uczestnicząca” oznacza akcjonariusza, partnera lub beneficjenta pozycji Sponsorów, który posiada udziały w pozycji Sponsora w wysokości pięciu procent (5%) lub więcej całkowitego udziału w tej pozycji, lub jakąkolwiek osobę fizyczną, która pozyskuje Klientów/Członków lub rekrutuje potencjalnych Sponsorów w związku z stanowiskiem Sponsora zgodnie z „Umowa Sponsora”.

„Zastrzeżony Sponsor” oznacza każdą osobę fizyczną, która jest lub w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy była stroną (bezpośrednio lub jako Strona Uczestnicząca) „Umowa Sponsora” z GU Session.

„Dopraszanie” oznacza, faktycznie lub celowo, żądanie, rekrutację, zapisanie się, sponsorowanie, namawianie, nakłanianie, wywieranie wpływu lub zachęcanie, w każdym przypadku w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków lub metod (w tym między innymi poprzez komunikację potwierdzającą lub w sposób responsywny, bezpośrednio lub pośrednio, wyraźnie lub dorozumiany, osobiście lub za pośrednictwem jednej lub większej liczby stron trzecich).

„Nakłanianie” oznacza wszelkie działania, które nakłaniają, w tym między innymi spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne (np. bezpośrednie rozmowy telefoniczne i rozmowy trójstronne), e- maile, wiadomości tekstowe, wiadomości na czacie i wpisy w mediach społecznościowych.

B. Brak pozyskiwania klientów/członków.

W okresie obowiązywania niniejszej „Umowa Sponsora” oraz przez okres jednego (1) roku po jej wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu, zgadzam się, że nie będę namawiać żadnego Klienta/Członka, któremu sprzedałem Produkty i/lub Usługi GU Session w ciągu natychmiastowego wcześniej niż dwa (2) lata, aby (i) przenieść swoją działalność z GU Session; lub (ii) zakupu produktów lub usług, które są takie same lub podobne do jakichkolwiek Produktów i/lub Usług GU Session, chyba że GU Session wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że wszyscy Klienci/Członkowie zaproszeni przez Sponsora do promocji lub sprzedaży Produktów i/lub Usług GU Session są uważani za Klientów/Członków GU Session, a nie Sponsora, niezależnie od tego, czy Sponsor pierwotnie wprowadził takiego Klienta/ Członek komunikatora.

C. Ograniczone zakazy pozyskiwania Sponsorów.

W okresie obowiązywania niniejszej „Umowa Sponsora” oraz przez okres jednego (1) roku po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu niniejszej umowy zgadzam się, że nie będę namawiać żadnego Sponsora z ograniczeniami do udziału, osobiście lub za pośrednictwem jakiegokolwiek podmiotu lub innego medium, w innym marketingu wielopoziomowym, marketingu sieciowym, lub inną możliwość biznesową związaną ze sprzedażą bezpośrednią. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że ze względu na charakter marketingu sieciowego uzasadnione jest, aby powyższy zakaz pozyskiwania klientów rozciągał się na wszystkie rynki, na których GU Session prowadzi działalność.

D. Przetrwanie ograniczających porozumień.

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że moje zobowiązania wynikające z niniejszej sekcji 19 pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej „Umowa Sponsora” z dowolnego powodu. Ponadto przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że tymczasowe i stałe zadośćuczynienie jest właściwym środkiem zapobiegającym dalszym szkodom dla GU Session w związku z naruszeniem przeze mnie postanowień niniejszego punktu 19.

20. Niniejsza „Umowa Sponsora” będzie podlegać przepisom i zgodnie z nimi interpretowana
z prawem Gibraltaru, bez względu na zasady kolizyjne prawa. Strony wyrażają zgodę na jurysdykcję i miejsce przed jakimkolwiek sądem w Gibraltarze w celu wykonania orzeczenia arbitra lub w dowolnej innej sprawie niepodlegającej arbitrażowi.

21. Przyjmuję do wiadomości, że GU Session w pełni zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej „Umowa Sponsora” w dowolnym momencie poprzez powiadomienie mnie o zmianach poprzez wysłanie mi e-maila lub opublikowanie poprawek na stronie internetowej GU Session (www.growupsession.com) lub w zapleczu GU Session, a wszelkie takie zmiany w niniejszej „Umowa Sponsora” mogą wejść w życie z chwilą wyboru GU Session z datą podpisania lub datą opublikowania przez GU Session zmienionej „Umowa Sponsora”, lub prospektywnie do daty określonej w poprawce. Niniejsza „Umowa Sponsora” nie będzie modyfikowana ani zmieniana, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie, a żadna zmiana nie będzie obowiązywać z mocą wsteczną.

22. „Umowa Sponsora” stanowi całość umowy i
porozumienia pomiędzy mną a GU Session dotyczące przedmiotu niniejszej „Umowa Sponsora” i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, zobowiązania lub porozumienia, ustne lub pisemne, zawarte przez GU Session i mnie lub pomiędzy nimi. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami zawartymi w „Umowa Sponsora”, składającej się na „Umowa Sponsora”, obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa: najpierw (i) Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów, następnie (ii) niniejszy Regulamin, następnie ( iii) Zasady i procedury dotyczące GU Session i na koniec (iv) Plan Wynagrodzeń GU Session.

23. Rozumiem, że nie mogę scedować niniejszej „Umowa Sponsora” ani żadnej jej części lub jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody GU Session, która to zgoda może zostać wstrzymana, uwarunkowana lub opóźniona według wyłącznego uznania GU Session. GU Session może scedować niniejszą „Umowa Sponsora” w dowolnym momencie i bez mojej zgody, a po takiej cesji GU Session zostanie zwolniony z wszelkich obowiązków i/lub odpowiedzialności wynikających z niniejszej „Umowa Sponsora”. Niniejsza „Umowa Sponsora” będzie wiążąca i będzie obowiązywać na korzyść spadkobierców, następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy stron niniejszej Umowy.

24. Z zastrzeżeniem Postanowień dotyczących rozstrzygania sporów, jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego „Umowa Sponsora” zostanie uznana przez właściwy organ za nieważną lub niewykonalną w części lub w całości z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień lub jej części i taki organ powinien zreformować „Umowa Sponsora” w niezbędnym zakresie w sposób najbliższy wyrażeniu intencji nieważnego i niewykonalnego postanowienia, jednocześnie nadając postanowienie lub jego część niewykonalne w innym przypadku ważne i wykonalne.

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, mogę anulować tę transakcję bez kary i zobowiązań, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy, jeśli dostarczę ważne powiadomienie o anulowaniu w ciągu siedmiu (7) dni od daty niniejszej „Umowa Sponsora”, z wyłączeniem daty podpisywania. Rozumiem, że jeśli anuluję rezerwację po upływie siedmiu (7) dni, nie mam prawa do zwrotu, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej (jakikolwiek zwrot pieniędzy). Aby anulować niniejszą „Umowa Sponsora”, muszę dostarczyć pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem mojego biura pisemną i opatrzoną datą kopię powiadomienia o anulowaniu.

Alternatywnie mogę dostarczyć powiadomienie o anulowaniu w formie pisemnej na następujący adres: GrowUp Session Ltd | Office Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar
GX11 1AA | 123439

W niektórych jurysdykcjach prawo wymaga dłuższego okresu anulowania i tam, gdzie obowiązujące prawo dotyczące anulowania jest niezgodne z polityką GU Session, takie prawo będzie obowiązywać, a prawa do anulowania określone w niniejszym dokumencie zostaną uznane za zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia mających zastosowanie wymagań.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 Października 2023r.

Regulamin członkostwa

Niniejsza Umowa członkostwa online („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Tobą („Ty” lub „Twój”) a firmą GrowUp Session Ltd. („GUSession”, „my”, „nas” lub „nasz”). w celu dostarczenia produktów lub usług dostępnych na stroniewww.growupsession.com / www.growupworkplace.com oraz powiązane lub połączone witryny, w tym między innymi bezpłatne wersje próbne i/lub usługi oparte na członkostwie. Składa się z poniższych warunków oraz Warunków korzystania z komunikatorów internetowych opublikowanych oraz Polityka prywatności komunikatorów opublikowana na stronie www.growupsession.com. Obowiązuje od dnia, w którym potwierdzimy Twoje członkostwo i otrzymamy płatność za początkowe opłaty członkowskie („Data wejścia w życie”). Zastrzegamy sobie prawo do zażądania poświadczonych lub notarialnie poświadczonych kopii oryginalnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość jako potencjalnego członka przed potwierdzeniem Twojego członkostwa lub w dowolnym momencie jego członkostwa i możemy odrzucić każdy wniosek o subskrypcję według własnego uznania. Uzyskując dostęp, logując się i korzystając z informacji udostępnionych lub opublikowanych na stronie www.growupsession.com („Witryna”) lub składając wniosek dotyczący któregokolwiek z naszych produktów lub usług, niniejszym wyrażasz zgodę na zawarte w nim warunki.

W zamian za uiszczenie przez Ciebie opłat członkowskich, dajemy Ci prawo dostępu i korzystania z naszych produktów i usług oraz, jeśli ma to zastosowanie, do instalowania i używania oprogramowania dołączonego do Twojego członkostwa, zgodnie z dalszym opisem w niniejszych warunkach i zgodnie z niniejsze warunki. Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa.

WAŻNE: NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWE POSTANOWIENIE O ARBITRAŻU, KTÓRE, JAK OKREŚLONO DALEJ PONIŻEJ, WYMAGA STOSOWANIA ARBITRAŻU NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW. OZNACZA TO, ŻE KAŻDY Z NAS REZYGNUJE Z PRAWA DO POZYWANIA DRUGIEJ OSOBY PRZED SĄDEM LUB W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM.

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze warunki, powiadamiając Cię o takich zmianach w dowolny rozsądny sposób, w tym poprzez publikację zmienionych warunków w Witrynie i w Twoim biurze. Wszelkie takie zmiany nie będą miały zastosowania do sporów między Tobą a nami powstałych przed datą, w której opublikowaliśmy zmienione warunki obejmujące takie zmiany lub w inny sposób powiadomiliśmy Cię o takich zmianach. Kontynuując korzystanie z Witryny lub uzyskując do niej dostęp po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian, akceptujesz zaktualizowane warunki.

Powyższa legenda „Ostatnia aktualizacja” wskazuje, kiedy niniejsze warunki zostały ostatnio zmienione.

Produkty i usługi.

Dostarczamy produkty i usługi edukacyjne obejmujące przede wszystkim interaktywne treści na żywo (uzupełniane wcześniej nagranymi filmami i treściami w innych formatach) do analizowania, uczenia się i dyskutowania ogólne informacje związane ze strategiami handlowymi. Informacje, produkty i usługi udostępniane za pośrednictwem Witryny służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie są spersonalizowane dla Członka. Nasze produkty i usługi są przeznaczone dla osób powyżej pełnoletności i nie są odpowiednie dla nieletnich. Rejestrując się w celu korzystania z naszych usług, oświadczasz nam, że nie jesteś osobą niepełnoletnią i że możesz zgodnie z prawem zawrzeć niniejszą Umowę. Możemy zakończyć Twoje członkostwo, jeśli odkryjemy, że nie jesteś pełnoletni.

Nasze produkty i usługi nie ułatwiają ani nie oferują dostępu do platform internetowych służących do inwestycji lub handlu online, papierami wartościowymi, walutami (w tym kryptowalutami) ani innymi produktami lub usługami finansowymi lub inwestycyjnymi. GUSession, jego niezależni właściciele biznesowi („Sponsorzy”) i edukatorzy NIE (i) dostarczają spersonalizowanych rekomendacji ani porad dotyczących strategii inwestycyjnej (ii) nie świadczą żadnych regulowanych usług finansowych, nie działają jako zarejestrowany doradca inwestycyjny lub broker-dealer (iii) zapewnia dostęp do transakcji lub brokerom-dealerom lub (iv) ułatwia handel lustrzany.

Jeśli dokonujesz lub planujesz dokonać jakiejkolwiek inwestycji lub handlu, powinieneś zasięgnąć niezależnej porady finansowej od profesjonalisty, aby zweryfikować wszelkie informacje, w tym treści generowane przez użytkowników, które znajdziesz na naszej Stronie lub w naszych produktach lub usługach. GUSession nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi utratę zysków, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z użycia lub polegania na takich informacjach i/lub GUSession, sponsorów, edukatorach lub treściach generowanych przez użytkowników.

Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii: GrowUpSession i jej spółki stowarzyszone nie angażują się w działalność regulowaną na mocy Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., w tym w doradztwo, dokonywanie ustaleń w celu zawierania transakcji w imieniu konsumentów ani dostarczanie sygnałów handlowych.

Opłaty członkowskie

Niniejszym upoważniasz nas do (i) pobrania początkowej opłaty członkowskiej i pierwszej powtarzającej się opłaty członkowskiej

karta kredytowa/debetowa lub inna odpowiednia metoda płatności, którą podałeś lub używasz w swoim wniosku o członkostwo („Metoda płatności”) po otrzymaniu Twojego wniosku o subskrypcję naszych produktów i/lub usług; oraz (ii) następnie automatyczne obciążanie Metody Płatności za każdą powtarzającą się opłatę członkowską należną i płatną zgodnie z niniejszymi warunkami. Przesyłając metodę płatności w swoim wniosku. lub jakąkolwiek późniejszą zmianę Metody Płatności, oświadczasz, że jesteś właścicielem lub autoryzowanym użytkownikiem Metody Płatności, która ma zostać obciążona. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Forma Płatności pozostaje ważna przez cały okres Twojego Członkostwa oraz że przekażesz GUSession wszystkie informacje niezbędne, abyśmy mogli obciążyć Metodę Płatności (lub jakikolwiek ważny, zastępczy kredyt lub debet karty) za wszystkie kwoty należne i płatne przez Ciebie na rzecz nas. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli Metoda płatności wygaśnie lub w inny sposób stanie się nieważna z jakiegokolwiek powodu w trakcie Twojego członkostwa lub w inny sposób nie uiścisz żadnych opłat w terminie, wówczas Twój dostęp do naszych produktów i usług może zostać ograniczony, a Twoje członkostwo może zostać zawieszone.

Okresowe opłaty członkowskie pobierane są co trzydzieści (30) dni.

Wszystkie opłaty są pobierane, a zwroty przetwarzane i wypłacane w euro (EUR). Wydawca Twojej karty lub dostawca Metod Płatności może nałożyć opłaty za transakcje w walutach obcych i może określić kurs wymiany walut obowiązujący dla Twojej transakcji. Nie mamy żadnej kontroli nad stosowaniem opłat lub stawek za transakcje międzynarodowe lub wymianę walut i nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek różnicę pomiędzy ceną naliczoną przez nas lub zwrotem zapłaconym przez nas w EUR a całkowitą ceną pobraną od Ciebie lub otrzymaną przez Ciebie w obcej walucie.

Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia uzasadnionych opłat za prowadzenie konta i obciążenia nimi metody płatności. O wprowadzeniu takich opłat poinformujemy Cię w drodze pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem.

Możesz zaktualizować metodę płatności i inne informacje o koncie online w swoim biurze.

Twoja autoryzacja na mocy niniejszych warunków pozwala nam dostosować planowaną opłatę, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w powtarzającym się członkostwie, innych opłatach (jeśli mają zastosowanie) lub podatkach. Jeśli nastąpi zmiana w cyklicznej opłacie członkowskiej, powiadomimy Cię e-mailem co najmniej piętnaście (15) dni przed dokonaniem jakiejkolwiek opłaty.

WSZYSTKIE AUTORYZACJE PŁATNOŚCI POZOSTAJĄ WAŻNE DO MOMENTU AŻ TWOJE CZŁONKOSTWO ZOSTANIE ANULOWANE PRZEZ CIEBIE LUB PRZEZ NAS.

Własność intelektualna

Witryna i wszystkie materiały, w tym obrazy, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, klipy wideo, oprogramowanie oraz materiały pisemne i inne stanowiące część Witryny (łącznie zwane „Treścią”) mogą podlegać prawom autorskim, znakom towarowym, wzorowi handlowemu i/lub inna własność intelektualna stanowiąca własność, kontrolowana lub licencjonowana przez nas, jednego z naszych podmiotów stowarzyszonych lub strony trzecie, które udzieliły licencji na swoje materiały dla komunikatorów internetowych i mogą być chronione międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków i wyłącznie przez okres, na jaki zezwala Ci komunikator internetowy, możesz uzyskiwać dostęp do Treści, przeglądać ją, pobierać i drukować wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego; pod warunkiem jednak, że (1) zachowasz wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe lub inne oznaczenia własności zawarte we wszystkich Treściach; (2) nie modyfikować ani nie zmieniać Treści w żaden sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych; oraz (3) nie dostarczają ani nie udostępniają Treści osobom trzecim w sposób komercyjny. W wyniku takiego pobrania lub kopiowania żadne prawa, tytuły ani udziały w pobranych materiałach lub oprogramowaniu nie są przekazywane użytkownikowi. Nie możesz reprodukować (z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej), publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać lub uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakiejkolwiek Treści, Witryną lub jakimkolwiek powiązanym oprogramowaniem.

Konto użytkownika, komentarze i pomysły.

Oświadczasz, że wszelkie treści udostępniane w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym udział w sesjach edukacyjnych na żywo, są dokładne i że informacje podawane w Witrynie lub za jej pośrednictwem są kompletne.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie poufności i bezpieczeństwa swojego konta, w tym nazwy użytkownika i hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego użycia Twojego konta. Celowe udostępnienie Twojej nazwy użytkownika i hasła może być dla nas podstawą do rozwiązania Twojego Członkostwa. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli utracisz lub udostępnisz dostęp do swojego urządzenia lub konta. Wszelkie umowy pomiędzy Tobą a wydawcą Twojej karty kredytowej, debetowej lub innej Metody Płatności będą w dalszym ciągu regulować korzystanie z takiej Metody Płatności w Witrynie. Zgadzasz się, że nie jesteśmy stroną żadnej takiej umowy ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub niedostępność jakiejkolwiek metody stosowanej do płatności.

O ile prawo nie stanowi inaczej lub nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych warunkach, w dowolnym momencie i bez powiadomienia możemy (1) zmienić, ograniczyć dostęp, zawiesić lub zaprzestać udostępniania Witryny lub dowolnej części Witryny; lub (2) zmieniać, modyfikować lub zrzekać się wszelkich opłat wymaganych do korzystania z jakichkolwiek usług, funkcjonalności lub innych treści dostępnych za pośrednictwem Witryny lub dowolnej części Witryny.

Nie rościmy sobie praw własności do jakichkolwiek pytań, oświadczeń, komentarzy, opinii lub recenzji przesłanych lub oferowanych przez Ciebie w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem („Komentarze”), pomysłów, koncepcji lub know-how („Pomysły”). Dodając jakikolwiek komentarz lub ujawniając pomysły, zgadzasz się, że taki komentarz i/lub pomysł nie mają charakteru poufnego, niezastrzeżonego i mogą być rozpowszechniane lub wykorzystywane przez nas lub innych Członków w celu ulepszania naszych produktów i usług bez wynagrodzenia dla Ciebie. Jeśli dodasz komentarz lub przedstawisz pomysł, automatycznie przyznajesz lub gwarantujesz, że właściciel takich treści wyraźnie udzielił nam bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieograniczonej, niewyłącznej licencji na używanie, reprodukcję i tworzenie dzieł pochodnych , modyfikować, publikować, edytować, tłumaczyć, rozpowszechniać, wykonywać i wyświetlać (publicznie lub w przeciwnym razie) komentarze i pomysły w dowolnych mediach lub medium, w dowolnej formie, formacie lub na forum znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości.

Zgadzasz się, że nie będziesz zamieszczać żadnych komentarzy ani pomysłów, które w całości lub w części są zniesławiające; skandaliczny; zapalny; dyskryminacyjny; oszczerczy; FAŁSZYWY; groźny; wulgarny; nieprzyzwoity; pornograficzny; bezcześcić; obraźliwy; niepokojenie; inwazyjne w czyjąś prywatność; nienawistny lub hejtujący; ukierunkowane na płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, poglądy religijne lub niepełnosprawność; z naruszeniem prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego; lub które naruszają lub naruszają jakiekolwiek prawa którejkolwiek ze stron. Ponadto zgadzasz się, że korzystając z naszych produktów lub usług, nie będziesz: (a) zamieszczać żadnych komentarzy ani dostarczać żadnych treści stanowiących reklamę lub zaproszenie do współpracy; (b) zakłócać normalny tok dialogu lub składać Komentarza lub oświadczenia niezwiązanego z omawianym tematem (chyba że jest jasne, że dyskusja ma charakter dowolny); (c) wysłać łańcuszek; (d) podszywać się pod inną osobę; (e) rozpowszechniać wirusy lub inny szkodliwy kod komputerowy; (f) zbiera lub w inny sposób gromadzi informacje o innych osobach, w tym adresy e-mail, bez ich zgody; (g) publikować tę samą notatkę więcej niż raz lub angażować się w „spamowanie”; (h) udostępniać lub sprzedawać dostęp do konta, nazwę użytkownika i hasło osobom trzecim lub osobom trzecim; lub (i) angażować się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub uniemożliwia innym osobom korzystanie z witryny lub korzystanie z niej lub które według naszej wyłącznej oceny naraża nas lub któregokolwiek z naszych urzędników, pracowników, wykonawców, niezależnych właścicieli firm, licencjodawców , partnerów, nauczycieli lub klientów na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju, narusza jakąkolwiek politykę opublikowaną w Witrynie lub ma na celu wyrządzenie krzywdy, szkody, uniemożliwienie lub w inny sposób zakłócanie naszej działalności.

W żadnym wypadku nie będziesz komentować ani przesyłać żadnych treści, które stwierdzają lub sugerują, bezpośrednio lub pośrednio, że nasze produkty i usługi ułatwiają lub oferują dostęp do platform internetowych w celu inwestycji lub handlu online papierami wartościowymi, walutami (w tym kryptowalutami) lub innymi produkty lub usługi finansowe lub inwestycyjne. Nie możesz wykorzystywać naszych produktów lub usług do dostarczania spersonalizowanych rekomendacji lub porad dotyczących strategii inwestycyjnej, świadczenia jakichkolwiek regulowanych usług finansowych, działania jako: zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego lub brokera-dealera, zapewniają dostęp do handlu lub brokerów lub ułatwiają handel lustrzany.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie Komentarze, konsekwencje ich napisania oraz poleganie na wszelkich Komentarzach. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek Komentarzy i chociaż monitorujemy Stronę i sesje na żywo w ramach losowego audytu, nie jesteśmy do tego zobowiązani i nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub monitorowanie Komentarzy.

Wyrażasz zgodę na to, abyśmy, według naszego uznania, nagrywali wszelkie sesje na żywo, w których uczestniczysz, oraz wszelkie komentarze, które podajesz w Witrynie, w celu dostarczania naszych produktów i usług oraz badania wszelkich zarzutów, że Komentarz jest niezgodny z niniejszymi warunkami. Możemy usunąć lub zażądać usunięcia komentarzy, które są obraźliwe, nielegalne, zakłócające porządek lub są nieaktualne lub w inny sposób niezgodne z niniejszymi warunkami.

Prywatność

Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie dane osobowe, które podasz za pośrednictwem Witryny, online lub w inny sposób, zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z Polityką prywatności komunikatorów internetowych (opublikowaną na stronie www.growupsession.com , która może być przez nas od czasu do czasu aktualizowana).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU JA ANI JEJ DYREKTORZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, KIEROWNICY, PRACOWNICY, WYKONAWCY, SPONSORZY, AGENCI LUB INNI PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, KARNE, WTÓRNE STRATY LUB SZKODY LUB WSZELKIE INNE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z TWOIM CZŁONKOWSKIM LUB UCZESTNICTWEM W PRODUKTACH LUB USŁUGACH IM LUB KORZYSTANIEM Z WITRYNY, CZYLI W DELIKTYWNE, UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚCIŚLE LUB INNE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEWYKONANIA, WYKONANIA, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA W OBSŁUDZE LUB TRANSMISJI, UTRATY ZYSKÓW, UTRATY WARTOŚCI WIARY, UTRATY DANYCH PRZERWA W PRACY, DOKŁADNOŚĆ WYNIKÓW, AWARIA LUB AWARIA KOMPUTERA, WIRUSY KOMPUTEROWE, USZKODZENIE PLIKÓW, AWARIA KOMUNIKACJI, AWARIA SIECI LUB SYSTEMU, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP, ZMIANA, UTRATA KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK ZAPISU LUB DANYCH I WSZELKIE INNE STRATA MATERIAŁOWA LUB NIEMATERIALNA. Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEGO, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, GUSESSION NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ŻADNE SZKODY PRZEKRACZAJĄCE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PŁACONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z STRONY I CZŁONKOWSKIM W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ, W KTÓREJ POWSTAŁA ROSZCZENIE.
W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, GUSESSION NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKIEGOKOLWIEK CZŁONKA LUB INNEGO UŻYTKOWNIKA STRONY.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami i kosztami obsługi prawnej, wynikającymi lub związanymi z niewłaściwym korzystaniem z Witryny lub jakimkolwiek naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na nasz koszt wyłącznej obrony i kontroli nad jakąkolwiek sprawą podlegającą zabezpieczeniu przez Ciebie, a w każdym przypadku zgadzasz się z nami współpracować, jeśli i zgodnie z naszą prośbą w obronie i rozstrzygnięciu takiej sprawy.

Spory i arbitraż; Obowiązujące prawo.

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ. MOŻE TO ISTOTNIE WPŁYWAĆ NA TWOJE PRAWA, W TYM PRAWO DO SKŁADANIA POZWU W SĄDZIE.

Korzystanie z Witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu i/lub rejestracja jako Członek oznacza akceptację niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu. Przeczytaj go uważnie, ponieważ stanowi on, że zarówno Ty, jak i my zrzekniemy się jakiegokolwiek prawa do wniesienia pozwu do sądu lub uczestniczenia w pozwie zbiorowym w sprawach objętych postanowieniami dotyczącymi arbitrażu. Zapraszamy do skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta w sprawie problemów lub wątpliwości, jakie możesz mieć. Niniejsza umowa o arbitraż w żaden sposób nie wpływa na możliwość zgłaszania wątpliwości Działowi Obsługi Klienta pod adresem firma@growupsession.com.

A. Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego i zgoda na arbitraż.

Z WYJĄTKIEM SPORÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO ROZPATRYWANIA SĄDU DROBNYCH ROSZCZEŃ, WSZYSTKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB Z NIMI ZWIĄZANE LUB JAKICHKOLWIEK ASPEKTY RELACJI MIĘDZY TOBĄ A GUSESSION, NIEZALEŻNIE OD UMOWY, DELIKTU, STATUTU, OSZUSTWA, WPROWADZENIA W PRAWĘ LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ , ZOSTANIE ROZWIĄZANE W POPRZEZ OSTATECZNY I WIĄŻĄCY ARBITRAŻ PRZED NEUTRALNYM ARBITRAREM, A NIE W SĄDZIE PRZEZ SĘDZIA LUB PRZYSIĘGŁE, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JA I TY ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO POZWANIA W SĄDZIE I ROZPRAWY PRZEZ SĄD. ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKI ARBITRAŻ BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ; ARBITRAŻ ZBIOROWY I POZWY ZBIOROWE SĄ NIEDOZWOLONE, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA REZYGNACJĘ Z MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM.

 

Zakończenie

Niniejsze warunki obowiązują od Daty wejścia w życie, chyba że zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz zakończyć swoje Członkostwo w dowolnym momencie, pod warunkiem zaprzestania dalszego korzystania z Witryny i anulowania Członkostwa. Możemy również wypowiedzieć niniejsze warunki w dowolnym momencie i natychmiast, bez uprzedzenia, oraz odmówić Ci dostępu do Witryny, jeśli według naszego wyłącznego uznania ustalimy, że nie zastosowałeś się do któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych warunków („Przyczyna”). Jeśli anulujemy Twoje członkostwo z jakiegoś powodu, żaden zwrot pieniędzy nie będzie Ci należny. Jeśli anulujemy Twoje członkostwo z innego powodu niż “Przyczyna”, nie zostanie Ci przyznany żaden zwrot pieniędzy ani kredyt, z wyjątkiem niewykorzystanej części opłaty członkowskiej za bieżący miesiąc. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zatwierdzenia lub odrzucenia ponownej aktywacji anulowanego członkostwa. Jeśli złożysz wniosek o ponowną aktywację anulowanego członkostwa w ciągu sześciu (6) miesięcy od anulowania, Twoje konto może zostać ponownie aktywowane tylko z tym samym rejestrującym się, co Twoje poprzednie członkostwo.

Możesz anulować swoje członkostwo, wysyłając wiadomość e-mail na adres firma@growupsession.com lub korzystając z opcji anulowania w swoim biurze.

Następujące sekcje pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych warunków: Własność intelektualna; Konta użytkowników, komentarze i pomysły; Ograniczenie odpowiedzialności, odszkodowanie; Spory i arbitraż; i Obowiązujące Prawo.

Ogólny

Niniejsze warunki stanowią pełną umowę i zrozumienie między Tobą a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i oświadczenia między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych warunków

Regulamin. Niniejsze warunki nie tworzą i nie będą interpretowane w taki sposób, aby tworzyły jakąkolwiek relację partnerską, spółkę joint venture, relację pracodawca-pracownik, agencję lub franczyzodawcę-franczyzobiorcę pomiędzy Tobą a nami. Nagłówki użyte w niniejszych warunkach służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie definiują ani nie ograniczają zakresu tej sekcji. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zmienione jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności, a pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostaną w pełnej mocy.

Zaniechanie przez nas działań w związku z naruszeniem niniejszych warunków przez Ciebie lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się prawa i nie ogranicza naszych praw w odniesieniu do takiego naruszenia lub jakichkolwiek kolejnych naruszeń. Nie możesz cedować, przenosić ani udzielać sublicencji na żadne lub wszystkie swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody. Możemy bez ograniczeń cedować, przenosić lub udzielać sublicencji na dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków. Jakiekolwiek użycie terminu „w tym” lub jego odmian w niniejszych warunkach należy rozumieć tak, jakby nastąpiło po nim wyrażenie „bez ograniczeń”. Powiadomienia kierowane do Ciebie (w tym powiadomienia o zmianach w niniejszych warunkach) mogą być przesyłane poprzez umieszczenie na Stronie lub pocztą elektroniczną (w tym w każdym przypadku za pośrednictwem łączy) lub pocztą tradycyjną. Bez ograniczeń, drukowana wersja niniejszych warunków oraz wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszych warunkach lub z nimi związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty biznesowe oraz zapisy pierwotnie wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej.

Dodatkowe warunki i programy

Od czasu do czasu możemy, według własnego uznania, włączyć do niniejszych warunków dodatkowe warunki regulujące określone korzyści i programy dla Członków.

Data publikacji: 30 Października 2023r.

Informacja o ochronie prywatności pracowników GrowUp Session Ltd.

GrowUp Session Ltd. przygotowała niniejszą Politykę prywatności, aby umożliwić Ci lepsze zrozumienie, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie jako pracownika, w jaki sposób wykorzystujemy te dane osobowe i komu je ujawniamy.

Dla celów niniejszego zawiadomienia:

 • Słowa „nasz”, „nas”, „my” I „GUSession” odnoszą się do GrowUp Session Ltd. naszych spółek zależnych i innych podmiotów stowarzyszonych (co obejmuje każdą osobę lub podmiot, który nas kontroluje, jest przez nas kontrolowany lub jest znajdujących się pod wspólną kontrolą z nami, takich jak spółka zależna lub spółka dominująca).

 • Termin „pracownik” odnosi się do wszystkich pracowników, dyrektorów i urzędników GUSession. Na potrzeby niniejszej Informacji o ochronie prywatności odnosi się to także do innych konsultantów i indywidualnych wykonawców zaangażowanych przez GUSession, nawet jeśli nie są oni pracownikami;

 • Termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania, żyjącej osoby fizycznej i odnoszące się do jednego lub kilku specyficznych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

 • Termin „wrażliwe dane osobowe” oznacza dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych lub religijnych, przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej, danych genetycznych, informacji biometrycznych, popełnienia lub domniemanego popełnienia przestępstwa lub postępowania z nim związanego, dane osobowe dzieci oraz, w niektórych krajach, informacje finansowe. Wrażliwe dane osobowe podlegają zwykle jeszcze bardziej rygorystycznym kontrolom i zabezpieczeniom.

  Zgodność z lokalnymi przepisami

  Niniejsza Polityka prywatności stanowi przewodnik po tym, jak GUSession traktuje dane osobowe pracowników.

  Należy mieć świadomość, że przepisy dotyczące prywatności danych mogą się różnić w różnych jurysdykcjach, w których GUSession prowadzi działalność i zatrudnia pracowników. Polityka GUSession zakłada przestrzeganie lokalnych przepisów, w tym wymogów obowiązujących w niektórych krajach, zgodnie z którymi GUSession powiadamia swoich pracowników w tym kraju o swoich praktykach dotyczących danych osobowych, a w niektórych przypadkach uzyskuje zgodę na te praktyki.

Tam, gdzie przepisy lokalne są bardziej rygorystyczne niż zasady opisane w niniejszym zawiadomieniu, GUSession przyjął w tych lokalizacjach określone praktyki dotyczące prywatności, aby spełnić te bardziej rygorystyczne wymagania. Tam, gdzie przepisy lokalne są mniej rygorystyczne niż niniejsza polityka, zastosowanie będą miały zabezpieczenia opisane w niniejszej informacji.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je zbieramy?

GUSession gromadzi i przechowuje różne rodzaje danych osobowych pracowników, takie jak:

 • Dane identyfikacyjne– takie jak imię i nazwisko, płeć, zdjęcie, data urodzenia, numer identyfikacyjny pracownika, języki.

 • Szczegóły kontaktu– takie jak adres domowy, telefon, adresy e-mail i dane kontaktowe w sytuacjach awaryjnych.

 • Szczegóły zatrudnienia– takie jak stanowisko/stanowisko, lokalizacja biura, daty zatrudnienia, umowy o pracę, wyniki pracy i zapisy dyscyplinarne, procedury składania skarg, dane dotyczące chorób/urlopów.

 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe– takie jak kwalifikacje akademickie/zawodowe, wykształcenie, CV/życiorys, listy referencyjne i notatki z rozmów kwalifikacyjnych, dane z karalności (w celach weryfikacji, jeśli jest to dozwolone i zgodne z obowiązującym prawem).

 • Identyfikatory narodowe– takie jak dowód osobisty/paszport, status imigracyjny i dokumentacja, wizy, numery ubezpieczenia społecznego.

 • Informacje o współmałżonku, beneficjentze i osobach pozostających na utrzymaniu, stan cywilny.

 • Informacje finansowe– takie jak dane bankowe, informacje podatkowe, informacje o płacach, potrąceniach, wynagrodzenie, świadczenia, wydatki, dodatki firmowe, dotacje na akcje i kapitał.

 • Informacje informatyczne – informacje wymagane do zapewnienia dostępu do systemów i sieci informatycznych GUSession, takie jak adresy IP, pliki dziennika, dane logowania, inwentarz oprogramowania/ sprzętu. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas informacji IT można znaleźć w sekcji „Monitorowanie” poniżej.

 • Informacje o zdrowiu– takie jak informacje na temat krótko- lub długotrwałej niepełnosprawności lub chorób, którymi możesz podzielić się z działem kadr („HR”) lub swoim przełożonym, szczególnie w związku z urlopem, z którego możesz skorzystać.

 • Inne informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić– np. hobby, preferencje społeczne itp.

  Możemy również gromadzić określone dane demograficzne, które kwalifikują się jako wrażliwe dane osobowe, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna i niepełnosprawność, aby pomóc nam zrozumieć różnorodność naszej siły roboczej. Gromadzenie tych informacji odbywa się zazwyczaj na zasadzie dobrowolnej zgody, a pracownicy nie są zobowiązani do przekazywania tych informacji, chyba że jest to konieczne, abyśmy zebrali takie informacje w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych.

  Najczęściej dane osobowe, które zbieramy od pracowników, są zbierane bezpośrednio od nich. W niektórych przypadkach możemy zbierać dane osobowe pracowników od stron trzecich, np. przeprowadzać kontrole przeszłości niezbędne do pełnienia roli przez pracownika. W większości przypadków uzyskamy Twoją zgodę, zanim zgromadzimy Twoje dane osobowe od strony trzeciej.

Jeżeli poprosimy Cię o podanie innych danych osobowych, które nie zostały opisane powyżej, wówczas o jakie dane osobowe będziemy Cię prosić oraz powody, dla których Cię o nie poprosimy, zostaną Ci wyjaśnione w momencie ich gromadzenia.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

GUSession wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, które gromadzimy przede wszystkim w celu zarządzania naszym stosunkiem pracy z Tobą, a także w innych celach biznesowych. Takie zastosowania obejmują:

 • administrowanie płacami i świadczeniami oraz rozpatrywanie roszczeń pracowniczych związanych z pracą (np. odszkodowań pracowniczych, roszczeń ubezpieczeniowych itp.) oraz wniosków urlopowych;

 • ustalanie wymagań szkoleniowych i/lub rozwojowych;

 • przeglądanie wydajności pracy i ustalanie wymagań dotyczących wydajności;

 • działania dyscyplinarne lub rozwiązanie umowy o pracę;

 • nawiązywanie kontaktów alarmowych i reagowanie na sytuacje awaryjne;

 • przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych (np. przepisów prawa pracy i zatrudnienia, przepisów BHP, podatkowych, antydyskryminacyjnych) na mocy upoważnienia sądowego lub w celu wykonywania lub obrony praw;

 • zestawianie spisów wewnętrznych, np. spisów pracowników;

 • w celu wykrycia oszustwa lub innego rodzaju wykroczenia;

 • Bezpieczeństwo i administracja IT

 • do innych uzasadnionych celów, racjonalnie wymaganych w codziennych operacjach, takich jak księgowość, sprawozdawczość finansowa i planowanie biznesowe.

  Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do innych zgodnych z prawem celów, o których poinformujemy Cię i pod warunkiem uzyskania Twojej zgody na takie wykorzystanie, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

  Monitorowanie

  GUSession [fizycznie i] elektronicznie monitoruje [swoje biura oraz] wykorzystanie naszych systemów informatycznych i komunikacyjnych do określonych celów.

  [Na przykład możemy monitorować aktywność i obecność pracowników w naszych biurach za pomocą czytników identyfikatorów, arkuszy logowania i kamer monitorujących. Zwykle robimy to, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych biur oraz chronić pracowników, upoważnionych gości i naszą własność.]

GUSession może również monitorować lub rejestrować aktywność w naszych systemach i sieci informatycznej i komunikacyjnej, taką jak ruch internetowy, filtrowanie stron internetowych, komunikacja e-mailowa lub systemy, do których uzyskano dostęp.

Jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również prowadzić monitorowanie w innych celach, takich jak:

 • Dowód transakcji handlowych i archiwizacja;

 • Szkolenie i ocena pracowników;

 • Ochrona informacji poufnych, własności intelektualnej i innych interesów biznesowych;

 • W celu zbadania naruszeń zasad i procedur GUSession lub innych niezgodnych z prawem lub niewłaściwych działań;

 • W celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

 • Inne uzasadnione cele dozwolone przez obowiązujące prawo.

  W procesie monitorowania [biur,] systemów, sieci i działań związanych z pracą GUSession możemy natknąć się na dane osobowe pracowników lub kandydatów na pracowników. Monitorowanie będzie prowadzone w sposób proporcjonalny i wyłącznie w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące prawo. GUSession będzie zawsze dążyć do respektowania uzasadnionych oczekiwań pracowników w zakresie prywatności.

  Na koniec chcemy, abyś miał świadomość, że wszystkie produkty pracy pracowników GUSession, a także narzędzia używane do generowania tych produktów, niezależnie od tego, gdzie są przechowywane, należą do GUSession i możemy je przeglądać i monitorować w celach opisanych powyżej.

  Komu udostępniamy Twoje dane?

  Dbamy o to, aby dostęp do Twoich danych osobowych miały tylko te osoby, które są naprawdę potrzebne do wykonywania swoich zadań i obowiązków oraz osoby trzecie, które mają uzasadniony cel dostępu do nich.

  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym pracownikom, innym spółkom GUSession, wykonawcom, konsultantom i usługodawcom, którzy potrzebują danych, aby pomóc GUSession w nawiązaniu, zarządzaniu lub rozwiązaniu Twojego zatrudnienia w GUSession, w tym stronom, które dostarczają nam produkty lub usługi lub na naszej imieniu i stronom, które współpracują z nami w celu świadczenia usług dla Ciebie. Na przykład angażujemy strony trzecie, takie jak dostawcy programów świadczeń pracowniczych, usługi wsparcia kadrowo-płacowego i usługi zarządzania podróżami pracowników. W niektórych przypadkach strony te mogą również świadczyć nam określone usługi informatyczne i przetwarzanie danych, abyśmy mogli prowadzić naszą działalność. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym stronom, zazwyczaj wymagamy, aby wykorzystywały one lub ujawniały te dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami GUSession i w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Zawieramy również umowy z tymi stronami, aby mieć pewność, że przestrzegają one poufności Twoich danych osobowych i posiadają odpowiednie środki bezpieczeństwa danych.

Jeśli będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą firmy, fuzją, reorganizacją, rozwiązaniem lub podobnym wydarzeniem, dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać przekazane w związku z takim wydarzeniem. Każdy nabywca lub następca GUSession może w dalszym ciągu wykorzystywać dane zgodnie z niniejszym Powiadomieniem, pod warunkiem, że nabywca lub następca jest związany odpowiednimi umowami lub zobowiązaniami i może wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi wykorzystania i ujawniania informacji niniejszego Powiadomienia lub jeśli nie wyrazisz zgody na inne rozwiązanie.

Możemy także udostępnić Twoje dane osobowe podmiotowi trzeciemu w następujących okolicznościach:

1. jeśli w dobrej wierze uważamy, że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub organu rządowego;

2. jeśli jest to konieczne do wykonywania, ustanawiania lub obrony praw, w tym do egzekwowania naszych umów i polityk;

3. w celu ochrony praw lub własności GUSession;

4. w związku z regularną działalnością raportową innym członkom rodziny korporacyjnej GUSession;

5. aby chronić GUSession, naszych klientów lub społeczeństwo przed szkodami lub nielegalnymi działaniami;

6. reakcja na sytuację nadzwyczajną, która naszym zdaniem w dobrej wierze wymaga ujawnienia danych w celu zapobieżenia szkodom;

Lub 7. za Twoją zgodą.

Operacje międzynarodowe i transfery poza jurysdykcją Twojego miejsca zamieszkania

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane, przechowywane lub ujawniane przez nas i naszych usługodawców poza jurysdykcją Twojego kraju, w tym w Gibraltar, a w niektórych przypadkach w innych krajach. W tych krajach mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju. GUSession przekazuje dane osobowe do innego kraju, w tym w ramach rodziny korporacyjnej GUSession, wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i pod warunkiem, że istnieje odpowiednia ochrona danych.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zarówno w trybie online, jak i offline, włączając wdrażanie kontroli dostępu, wdrażanie zapór sieciowych, wykrywanie włamań do sieci i korzystanie z oprogramowania antywirusowego. Należy pamiętać, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. Dlatego też, chociaż staramy się chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować, że nigdy nie nastąpi nieautoryzowany dostęp, włamanie, utrata danych lub naruszenie danych.

 

Jak aktualizujesz swoje dane osobowe?

Ważne jest, aby informacje zawarte w naszej dokumentacji były dokładne i aktualne. [Oferujemy różne narzędzia samopomocy dla pracowników, które umożliwią Państwu aktualizację niektórych danych osobowych znajdujących się w naszej ewidencji. Jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie zatrudnienia, prosimy o [skorzystanie z tych narzędzi samopomocy, aby zaktualizować te dane, jeśli są one dostępne, lub powiadomienie GUSession o tych zmianach.]

Jak możesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych?

[Kilka samoobsługowych narzędzi GUSession umożliwia przeglądanie i/lub aktualizację przechowywanych przez nas danych osobowych. Jeśli posiadamy dane osobowe, do których nie możesz uzyskać dostępu za pośrednictwem tych samoobsługowych systemów, możesz złożyć wniosek do GUSession.

Prosimy o przesłanie tej prośby e-mailem na adres [firma@growupsession.com]].

Możemy Cię poprosić o dodatkowe informacje w celu sprawdzenia Twojej tożsamości i oceny Twojego prawa dostępu do żądanych danych osobowych. Możesz również poprosić, abyśmy usunęli dane osobowe, które Twoim zdaniem są niedokładne lub nieaktualne, w ten sam sposób. Oczywiście w niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba odmowy dostępu do danych osobowych lub ich usunięcia, na przykład gdy zapewnienie dostępu mogłoby naruszyć prawa do prywatności innej osoby lub wpłynąć na nasze zobowiązania prawne.

Jakie inne prawa przysługują Ci w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Oprócz możliwości aktualizacji, poprawiania i dostępu do swoich danych osobowych, możesz mieć również inne prawa do ochrony danych.

Przykładowo, jeśli zebraliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, które opisaliśmy powyżej, lub zgodnie z wymogami prawa. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do zakończenia Twojego zatrudnienia u nas oraz przez rozsądny okres po tym okresie, jeśli będzie to konieczne, aby odpowiedzieć na wszelkie zapytania dotyczące zatrudnienia, zająć się kwestiami prawnymi, podatkowymi, księgowymi lub administracyjnymi lub zapewnić Ci stałe korzyści.

Jeżeli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy je bezpiecznie przechowywać danych osobowych i odizolowania ich od dalszego przetwarzania do czasu możliwego usunięcia.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać aktualizacje lub zmiany w niniejszej Polityce prywatności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach ustawowych lub wykonawczych lub ze względu na zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych.

Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach, które mają wpływ na Twoje dane osobowe, a jeśli konieczna jest zgoda, aby wprowadzić zmianę w naszych praktykach w odniesieniu do Twoich danych osobowych, nie zastosujemy zmian w Twoich danych osobowych, dopóki nie uzyskamy tej zgody .

Możesz sprawdzić, kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetloną w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Pytania?

Można kierować pytania lub zapytania dotyczące niniejszego firma@growupsession.com Alternatywnie możesz także zgłosić wszelkie pytania lub wątpliwości bezpośrednio swojemu przełożonemu lub GUSession.