Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u brokerów. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest GrowUp Session Ltd . Biorąc udział w szkoleniu potwierdzasz, że zapoznałeś (aś) się z Polityką Prywatności. I w pełni akceptujesz nasz regulamin oraz to, że nie jesteśmy firmą inwestycyjną oraz brokerem. 

Przesłane informacje nie stanowią oferty świadczenia jakichkolwiek usług w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Materiał prezentowany podczas szkolenia w trakcie webinarium nie stanowi pełnego opracowania omawianych w nim zagadnień – ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi w szczególności rekomendacji inwestycyjnych, analiz inwestycyjnych czy analiz finansowych ani nie może być traktowany jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa. GrowUp Session Ltd nie oferuje usług doradztwa inwestycyjnego. Materiał i informacje w nim przedstawione nie mogą być podstawą podejmowania działań inwestycyjnych przez jakiekolwiek osoby. Przedstawiany na szkoleniu materiał może nie uwzględniać wymogów określonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe lub inne obowiązujące przepisy prawa i stanowi wyłącznie informacje o sposobie działania autora materiału, a wszelkie zawarte w nim opinie są wyłącznie opiniami autora. Osoba korzystająca z materiału winna podjąć inne, nieprzedstawione w materiale kroki i działania w celu oceny i zasadności prowadzonej inwestycji.

 
 
GrowUp Session Ltd, autor materiałów ani osoby prezentujące materiał nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym szkody, spowodowane działaniami podjętymi w oparciu o materiał i przedstawione w nim informacje lub opinie.
 
Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem – wszelkie działania inwestycyjne wiążą się z możliwością utraty części lub całości posiadanego kapitału przez inwestującego, lub poniesieniem straty przewyższającej wartość wpłaconego kapitału.
 
 
GrowUp Session Ltd zaleca powstrzymanie się od inwestycji na rynku Forex, w przypadku nieposiadania wystarczającej wiedzy na temat istoty i zasad funkcjonowania tego rynku a w szczególności braku zrozumienia ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne.
Regulamin dotyczący zakazu nagrywania/fotografowania oraz pobierania materiałów stworzone i udostępnione przez GrowUp Session
– GrowUp Session Ltd Office, Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar | GX11 1AA | 123439
 

Regulamin dotyczący zakazu nagrywania/fotografowania oraz pobierania materiałów stworzone i udostępnione przez GrowUp Session

– 
GrowUp Session Ltd Office, Suite 24, Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar | GX11 1AA | 123439

1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza podczas korzystania z akademii GrowUp Session oraz innych sesji wykonanych przez profesjonalnych edukatorów,
wynikające z wprowadzonych w akademii zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem materiałów akademii.
Każda osoba, która bierze udział w akademii/sesji oraz innych spotkań i materiałów utworzone i udostępnione przez GrowUp Session („Widz”)
oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2 Zakaz nagrywania lub fotografowania filmu
Na portalach gdzie jest udostępniony materiał w czasie trwania sesji obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz
fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.

3 Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania/fotografowania lub pobierania filmu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, pracownicy/edukatorzy oraz właściciele GrowUp Session mają prawo wyprosić Widza ze spotkania odbywającego się na żywo oraz usunąć i anulować subskrypcje jak zarówno i zakazać wstępu i ponownego dołączenia do akademii GrowUp Session.

Widz zobowiązany jest w obecności pracownika/edukatora oraz właściciela GrowUp Session usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część materiału.

GrowUp Session zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu i o osobie podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego rozpowszechniania, w szczególności producenta i dystrybutora materiałów, a także GrowUp Session ma prawo zawiadomić właściwe w sprawie organy ścigania.

Widz, który naruszył zakaz nagrywania/fotografowania lub pobierania filmu, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.

 
Więcej informacji znajdziesz na:
https://growupsession.com/regulamin/